Sony Xperia E4g - Контрол на аксесоарите и настройките с приложението Smart Connect

background image

Контрол на аксесоарите и настройките с приложението
Smart Connect

Използвайте приложението Smart Connect, за да зададете какво да става във вашето устройство,
когато свързвате или прекъсвате аксесоар. Можете например да решите приложението FM радио
да се стартира винаги, когато свържете слушалки.
Можете също да настроите Smart Connect да прочита на глас входящи текстови съобщения. Или
можете да използвате приложението за настройване на определено действие или група от
действия да се стартират на вашето устройство в определени часове на деня. Например, когато
включите слушалки между 7:00 и 9:00 сутринта, може да решите, че:

Приложението Walkman® се стартира.

Уеб браузърът отваря сутрешния вестник.

Силата на звука на звъненето се настройва на вибрация.
С приложението Smart Connect можете също да управлявате аксесоари, като например SmartTags
и SmartWatch. Потърсете повече информация в ръководството на дадения аксесоар.

1

Натискане за показване на всички добавени устройства

2

Добавяне на устройство или събитие

3

Преглед на опциите в менюто

4

Натискане за показване на всички добавени събития

5

Натискане за активиране на събитие

6

Натискане за показване на данните за събитие

106

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Създаване на събитие за приложението Smart Connect

1

От Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Ако отваряте приложението Smart Connect за пръв път, натиснете OK, за да се затвори
въвеждащия екран.

3

В раздел Събития, натиснете .

4

Ако създавате събитие за пръв път, натиснете OK отново, за да се затвори въвеждащият
екран.

5

Добавете условия, при които бихте искали да се задейства събитието. Условие може да
бъде свързването на аксесоар или определен интервал от време или и двете.

6

Натиснете

, за да продължите.

7

Добавете това, което искате да се случи, когато свържете аксесоар, и задайте други
настройки, както желаете.

8

Натиснете

, за да продължите.

9

Задайте име на събитието, след което натиснете Готово.

За да добавите Bluetooth® аксесоар, трябва първо да го сдвоите с вашето устройство.

Редактиране на събитие в Smart Connect

1

Активирайте приложението Smart Connect.

2

В раздел Събития докоснете дадено събитие.

3

Ако събитието е изключено, преместете плъзгача надясно, за да го включите.

4

Докоснете Редактиране, след което регулирайте настройките, както желаете.

Изтриване на събитие

1

Активирайте приложението Smart Connect.

2

В раздел Събития докоснете и задръжте събитието, което искате да изтриете, след
което докоснете Изтриване на събитие.

3

Докоснете Изтрий за потвърждение.

Можете също така да отворите събитието, което искате да изтриете, след което
докоснете > Изтриване на събитие > Изтрий.

Настройване на Smart Connect за прочитане на входящи текстови съобщения

1

Стартирайте приложението Smart Connect.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки.

3

Маркирайте квадратчето за отметка до От текст към говор, след което потвърдете
активацията, ако е необходимо.

Ако тази функция е включена, всички входящи съобщения се прочитат на глас. За защита
на вашата поверителност трябва да изключите тази функция, ако например използвате
вашето устройство на обществено място или на работа.

Управление на устройства

Използвайте приложението "Smart Connect" за управление на набор от интелигентни аксесоари,
които можете да свържете с устройството си, включително SmartTags, SmartWatch и Smart
Wireless Headset pro от Sony. Smart Connect изтегля всички необходими приложения и намира
също така приложения от други производители при наличие на такива. Устройствата, които сте
свързвали по-рано, се показват в списък, предоставящ ви допълнителна информация за
функциите на всяко устройство.

Сдвояване и свързване на аксесоар

1

Активирайте приложението Smart Connect. Ако отваряте приложението Smart Connect за
пръв път, докоснете OK, за да се затвори въвеждащия екран.

2

Докоснете Устройства, след което докоснете .

3

Докоснете OK, за да стартирате търсенето на устройства.

4

В списъка с резултати от търсенето натиснете името на устройството, което искате да
добавите.

107

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Регулиране на настройките за свързан аксесоар

1

Сдвоете и свържете аксесоара с устройството.

2

Активирайте приложението Smart Connect.

3

Докоснете Аксесоари, след което докоснете името на свързания аксесоар.

4

Регулирайте желаните настройки.

108

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.