Sony Xperia E4g - Slanje i primanje poruka e-pošte

background image

Slanje i primanje poruka e-pošte

1

Prikaz liste svih računa e-pošte i nedavnih fascikli

2

Pisanje nove poruke e-pošte

3

Traženje poruka e-pošte

4

Pristup postavkama i opcijama

5

Lista poruka e-pošte

Preuzimanje novih poruka e-pošte

Kada je otvoren pretinac dolazne e-pošte, prevucite prema dolje na spisku

poruka.

Da biste mogli preuzeti nove poruke e-pošte, potrebna vam je aktivna veza za prijenos

podataka. Više informacija o osiguravanju uspješnih veza za prijenos podataka pogledajte

Internet i MMS postavke

na stranici 27 .

62

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Čitanje poruka e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

E-pošta.

3

Ako koristite više računa e-pošte, dotaknite

i odaberite račun koji želite

provjeriti, a zatim u padajućem meniju dotaknite

Dolazne poruke. Ako želite

provjeriti sve račune e-pošte odjednom, dotaknite

, a zatim u padajućem meniju

dotaknite

Kombinirane dolazne por..

4

U dolaznim porukama e-pošte pomaknite se prema gore ili dolje i dotaknite

poruku e-pošte koju želite pročitati.

Kreiranje i slanje poruke e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite , zatim pronađite i dotaknite

E-pošta.

2

Ako koristite više računa e-pošte, dotaknite

i odaberite račun s kojeg želite

poslati e-poštu, a zatim u padajućem meniju dotaknite

Dolazne poruke.

3

Dotaknite , a zatim unesite ime kontakta ili adresu e-pošte ili dotaknite i iz

liste kontakata odaberite jednog ili više primaoca.

4

Unesite adresu e-pošte, predmet i tekst poruke, a zatim dotaknite .

Odgovaranje na poruku e-pošte

1

U dolaznim porukama e-pošte pronađite i dotaknite na poruku koju želite

odgovoriti, a zatim dotaknite

Odgovoriti ili Odgovoriti svima.

2

Unesite svoj odgovor, a zatim dotaknite .

Prosljeđivanje poruke e-pošte

1

U dolaznim porukama e-pošte pronađite i dotaknite poruku koju želite proslijediti,

a zatim dotaknite

Naprijed.

2

Adresu e-pošte primaoca unesite ručno ili dotaknite i odaberite primaoca iz

svoje liste kontakata.

3

Unesite tekst poruke, a zatim dotaknite .

Za prikazivanje priloga iz poruke e-pošte

1

Pronađite i kucnite na poruku e-pošte koja sadrži prilog koji želite prikazati. Poruke

e-pošte s prilozima označavaju se oznakom .

2

Nakon što se otvori poruka e-pošte, kucnite na

Učitaj. Pokreće se preuzimanje

priloga.

3

Nakon završetka postupka preuzimanja priloga, kucnite na

Prikaži.

Pohranjivanje adrese e-pošte pošiljaoca u kontakte

1

Pronađite i dotaknite željenu poruku u dolaznim porukama vaše e-pošte.

2

Dotaknite ime pošiljaoca, a zatim dotaknite

OK.

3

Odaberite postojeći kontakt ili dotaknite

Kreirati novi kontakt.

4

Ako želite, uredite informacije o kontaktu, a zatim dotaknite

Gotovo.