Sony Xperia E4g - Izrada rezervne kopije kontakata

background image

Izrada rezervne kopije kontakata

Za izradu rezervne kopije kontakata možete koristiti memorijsku karticu. Pogledajte

Prenošenje kontakata

na stranici 53 za dodatne informacije o načinu obnavljanja

kontakata na uređaju.

Izvoz svih kontakata na memorijsku karticu

1

Iz vašeg Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Pritisnite , a zatim kucnite na

Izvezi kontakte > SD kartica.

3

Kucnite na

OK.

58

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.