Sony Xperia E4g - Omiljeni i grupe

background image

Omiljeni i grupe

Kontakti koje označite kao omiljene pojavljuju se pod tabulatorom omiljeni u aplikaciji

Kontakti, zajedno sa kontaktima koje ste najčešće pozivali ili "top contacts". Na taj način

dobijate brži pristup tim kontaktima. Kontakte možete pridružiti grupama kako biste brže

pristupili grupi kontakata iz aplikacije Kontakti.

Označavanje kontakta kao omiljenog ili skidanje takve oznake

1

Iz Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na .

2

Kucnite kontakt koji želite dodati ili ukloniti iz omiljenih.

3

Kucnite .

Prikazivanje omiljenih i najvažnijih kontakata

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite .

57

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Pridruživanje kontakta grupi

1

U aplikaciji Kontakti, kucnite na kontakt koji želite dodijeliti grupi.

2

Kucnite na , zatim kucnite na traku direktno ispod

Grupe.

3

Označite okvire za potvrdu za grupe kojima želite dodati kontakt.

4

Kucnite

Gotovo.