Sony Xperia E4g - Prenošenje kontakata

background image

Prenošenje kontakata

Postoji nekoliko načina da prenesete kontakte na novi uređaj. Možete sinhronizirati

kontakte s računa na mreži ili uvesti kontakte direktno s drugog uređaja.

Prenošenje kontakata pomoću računara

Xperia™ Transfer je aplikacija koja vam pomaže u sakupljanju kontakata s vašeg starog

uređaja i njihovom prijenosu na vaš novi uređaj. Aplikacija Xperia™ Transfer, kojoj

možete pristupiti iz računarskog programa Xperia™ Companion, podržava mobilne

uređaje koje rade na operativnim sistemima iOS/iCloud i Android™. Ako prelazite sa iOS

uređaja, svojstvo podudaranja aplikacija predlaže ekvivalente Androida vaših iOS

aplikacija.
Za korištenje aplikacije Xperia™ Transfer, potrebno vam je sljedeće:

Računar povezan na internet.

Vaš novi Android™ uređaj.

USB kablo za novi Android™ uređaj.

Vaš stari uređaj.

USB kablo za stari uređaj.

Možda vam neće biti potreban vaš stari uređaj. Za iOS uređaje, možete se direktno povezati

na iCloud ili koristiti lokalnu rezervnu kopiju. Za svoje prethodne Sony uređaje možete koristiti

lokalne rezervne kopije.

Za prenošenje kontakata na novi uređaj

1

Tražite i preuzmite Xperia™ Companion (na PC ili računar Mac

®

) sa http://

support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion ako softver nije već

instaliran.

2

Nakon uspješne instalacije, otvorite softver Xperia™ Companion, zatim kliknite

Xperia™ Transfer

i slijedite upute za prenošenje kontakata.

Prenošenje kontakata pomoću računa na mreži

Ako sinhronizirate kontakte na starom uređaju ili računaru s računom na mreži, na primjer
s računom na usluzi Google Sync™, Facebook™ ili Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

,

možete prenijeti kontakte na novi uređaj pomoću tog računa.

Sinhroniziranje kontakata s novim uređajem pomoću računa za sinhroniziranje

1

Iz Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke > Računi i sinhroniziranje.

3

Odaberite račun s kojim želite sinhronizirati kontakte, a zatim kucnite >

Sinhroniziraj sada.

Trebate biti prijavljeni na relevantni račun za sinhoriniziranje da biste mogli sinhronizirati

kontakte s njim.

Drugi načini za prenošenje kontakata

Postoji nekoliko drugih načina za prijenos kontakata sa starog na novi uređaj. Na primjer,
kontakte možete kopirati na memorijsku karticu, koristiti tehnologiju Bluetooth

®

ili

sačuvati kontakte na SIM kartici. Za više informacija o prenošenju kontakata sa starog

uređaja, pogledajte relevantni Korisnički vodič.

Za uvoz kontakata sa memorijske kartice

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na .

2

Pritisnite , a zatim kucnite na

Uvoz kontakata > SD kartica.

3

Odaberite datoteke koje želite uvesti i kucnite na

OK.

53

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uvoženje kontakata pomoću tehnologije Bluetooth

®

1

Provjerite da li je Bluetooth

®

funkcija uključena i da li je uređaj postavljen kao

vidljiv.

2

Kada primite obavještenje o dolaznoj datoteci na uređaju, povucite statusnu traku

prema dolje i kucnite obavještenje kako biste prihvatili prijenos datoteka.

3

Kucnite

Prihvatiti kako biste započeli prijenos datoteka.

4

Povucite statusnu traku prema dolje. Kada se prijenos završi, kucnite obavještenje.

5

Kucnite primljenu datoteku.

Uvoz kontakata sa SIM kartice

Možete izgubiti informacije ili imati višestruke stavke kontakta ako prenosite kontakte pomoću

SIM kartice.

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Uvoz kontakata > SIM kartica.

3

Da biste uvezli jedan kontakt, pronađite i kucnite kontakt. Da biste uvezli sve

kontakte, kucnite

Uvesti sve.