Sony Xperia E4g - Liste reprodukcije

background image

Liste reprodukcije

Na početnom ekranu aplikacije Walkman® možete kreirati sopstvene liste reprodukcije iz

muzike koju ste sačuvali na uređaju.

Kreiranje vlastitih listi reprodukcije

1

Na početnom ekranu aplikacije Walkman® dodirnite i držite naziv albuma ili

pjesme koju želite dodati na listu reprodukcije.

2

U izborniku koji se otvori, kucnite

Dodaj u... > Kreiraj novu listu reprodukcije.

3

Unesite ime za listu reprodukcije i kucnite

OK.

Također možete kucnuti sliku albuma, a zatim kucnuti kako biste kreirali novu listu

reprodukcije.

Reproduciranje vlastitih listi reprodukcije

1

Otvorite meni početnog ekrana aplikacije Walkman®, a zatim kucnite

Liste

reprodukcije.

2

Pod stavkom

Liste reprodukcije odaberite listu reprodukcije koju želite otvoriti.

3

Ako želite reproducirati sve pjesme, kucnite

Miješanje svih.

Dodavanje pjesama na listu reprodukcije

1

Na početnom ekranu aplikacije Walkman® pretražite pjesmu ili album koji želite

dodati na listu reprodukcije.

2

Dodirnite i držite naslov pjesme ili albuma, a zatim kucnite

Dodaj u....

3

Kucnite ime liste reprodukcije kojoj želite dodati album ili pjesmu. Album ili pjesma

se dodaje listi reprodukcije.

68

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uklanjanje numere sa liste reprodukcije

1

Na listi reprodukcije, dodirnite i držite naziv pjesme koju želite izbrisati.

2

Kucnite

Izbrisati sa liste reprodukcije.

Možda nećete moći izbrisati pjesmu koja je sačuvana na memorijskoj kartici ili internoj pohrani

uređaja.

Brisanje liste reprodukcije

1

Otvorite meni početnog ekrana aplikacije Walkman®, a zatim kucnite

Liste

reprodukcije.

2

Dodirnite i držite listu reprodukcije koju želite izbrisati.

3

Kucnite

Izbriši.

4

Ponovo kucnite

Izbriši za potvrdu.

Ne možete izbrisati pametne liste reprodukcije.