Sony Xperia E4g - Poboljšavanje zvuka

background image

Poboljšavanje zvuka

Poboljšavanje kvaliteta zvuka pomoću ekvalizatora

1

Kada je aplikacija Walkman® otvorena, kucnite .

2

Kucnite

Postavke > Poboljšanja zvuka.

3

Ukoliko želite ručno prilagoditi zvuk, povucite dugme za opseg frekvencije prema

gore ili prema dolje. Da biste automatski prilagodili zvuk, kucnite na

i odaberite

stil.

Uključivanje svojstva okružujućeg zvuka

1

Kada je aplikacija Walkman® otvorena, kucnite .

2

Kucnite

Postavke > Poboljšanja zvuka > Postavke > Poboljš. kvalitet zv. (VPT).

3

Odaberite postavku, a zatim kucnite

OK kako biste potvrdili.