Sony Xperia E4g - Prepoznavanje muzike tehnologijom TrackID™

background image

Prepoznavanje muzike tehnologijom TrackID™

Koristite uslugu TrackID™ za prepoznavanje muzike da identificirate pjesmu koju čujete

da se reproducira u vašem okruženju. Jednostavno snimite kratki uzorak pjesme i u roku

od nekoliko sekundi dobit ćete informacije o izvođaču, nazivu i albumu. Možete kupiti

pjesme identificirane putem usluge TrackID™, a možete prikazati TrackID™ top liste da

vidite šta traže TrackID™ korisnici iz cijelog svijeta. Za postizanje najboljih rezultata

koristite TrackID™ u tihom području.

1

Prikaži opcije za TrackID™

2

Povucite lijevu ivicu ekrana udesno kako biste otvorili meni početnog ekrana aplikacije TrackID™

3

Prepoznajte muziku koju slušate

Aplikacija TrackID™ i usluga TrackID™ nisu podržane u svim zemljama/regionima, niti ih

podržavaju sve mreže i/ili pružaoci usluga u svim područjima.

Identificiranje muzike korištenjem tehnologije TrackID™

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

TrackID™, a zatim držite uređaj blizu izvora muzike.

3

Kucnite . Ako usluga TrackID™ prepozna pjesme, rezultati će se prikazati na

ekranu.

Da biste se vratili na početni ekran usluge

TrackID™, kucnite .

Meni početnog ekrana aplikacije TrackID™

Početni ekran aplikacije TrackID™ vam daje pregled svih pjesama koje ste snimili i

prepoznali pomoću usluge TrackID™. Na tom ekranu također možete prikazati pjesme

prema trenutnim muzičkim top listama i historiji pretraživanja.

70

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Kreiranje TrackID™ profila na mreži

2

Otvaranje aplikacije TrackID™

3

Prikaz historije rezultata pretraživanja

4

Prikaz trenutne muzičke top liste

Prikazivanje informacija o izvođaču pjesme

Nakon što aplikacija

TrackID™ prepozna numeru, kucnite O izvođ..

Brisanje pjesme iz historije numera

1

Otvorite aplikaciju

TrackID™, a zatim kucnite Istorija.

2

Dodirnite i držite naziv pjesme koju želite izbrisati, a zatim kucnite

Izbriši.

71

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.