Sony Xperia E4g - Vizuelizator

background image

Vizuelizator

Vizuelizator dodaje vizuelne efekte pjesmama tokom reproduciranja. Efekti za svaku

pjesmu se zasnivaju na karakteristikama muzike. Oni se mijenjaju, na primjer, kao

odgovor na promjene u glasnoći muzike, ritma i nivoa frekvencije. Također možete

promijeniti temu pozadine.

Uključivanje Vizualizatora

1

U aplikaciji Walkman® kucnite .

2

Kucnite

Vizuelizator.

Kucnite ekran kako biste prešli na prikaz punog ekrana.

Za promjenu teme pozadine

1

U aplikaciji Walkman® kucnite .

2

Kucnite

Vizuelizator.

3

Kucnite na >

Tema i odaberite temu.

69

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.