Sony Xperia E4g - Pokretanje uređaja po prvi put

background image

Pokretanje uređaja po prvi put

Kada prvi put pokrenete uređaj, vodič za postavljanje vam pomaže da konfigurirate

osnovne postavke, prijavite se na račune na mreži i personalizirate uređaj. Na primjer,

ako imate račun za Sony Entertainment Network, možete se ovdje prijaviti na njega i

odmah ga postaviti.

Vodiču za postavljanje također možete pristupiti kasnije iz menija Postavke.

9

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uključivanje uređaja

Prije prvog uključivanja uređaja bateriju je potrebno puniti najmanje 30 minuta.

1

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je pritisnutom sve dok uređaj

ne počne vibrirati.

2

Kad se pojavi upit, unesite PIN za SIM karticu, a zatim kucnite

.

3

Pričekajte malo dok se uređaj pokrene.

PIN za SIM karticu vam prvi put dostavlja operater mreže, ali ga kasnije možete promijeniti iz

menija postavki. Da biste ispravili grešku napravljenu tokom unošenja PIN-a za SIM karticu,

kucnite

.

Za isključivanje uređaja

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok se ne pojavi meni sa

opcijama.

2

U meniju sa opcijama kucnite na

Isključivanje.

3

Kucnite na

OK.

Isključivanje uređaja može potrajati neko vrijeme.