Sony Xperia E4g - Ponovno pokretanje i vraćanje na početne vrijednosti uređaja

background image

Ponovno pokretanje i vraćanje na početne vrijednosti uređaja

Možete prisilno ponovno pokrenuti ili isključiti uređaj u situacijama kad on prestane

reagirati ili kad se ne može normalno ponovo pokrenuti. Postavke ili lični podaci se ne

brišu.
Uređaj možete ponovno postaviti na originalne fabričke postavke. Ta radnja ponekad je

potrebna ako uređaj prestane pravilno funkcionirati; međutim, imajte na umu da ako

želite zadržati važne podatke, prvo morate izraditi rezervnu kopiju tih podataka na

119

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

memorijskoj kartici ili drugoj vanjskoj memoriji. Za više informacija, pogledajte

Pravljenje

rezervnih kopija i obnavljanje sadržaja

na stranici 117 .

Ukoliko se vaš uređaj ne uključi ili vi želite softver uređaja vratiti na početne vrijednosti, za

popravak uređaja možete koristiti aplikaciju Xperia™ Companion. Za više informacija o

korištenju aplikacije Xperia™ Companion, pogledajte

Računarski alati

.

Moguće je da se uređaj neće ponovno pokrenuti ako je nivo napunjenosti baterije nizak.

Povežite uređaj na punjač i pokušajte ga ponovo pokrenuti.

Za prisilno ponovno pokretanje uređaja

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje

2

U meniju koji se otvori, kucnite na

Pokrenite ponovno, zatim kucnite na OK za

potvrdu. Uređaj se automatski pokreće ponovno.

Prisilno isključivanje uređaja

1

Uklonite stražnji poklopac.

2

Vrhom olovke ili sličnim predmetom pritisnite dugme OFF.

Nemojte koristiti preoštre predmete kojim bi se moglo oštetiti dugme OFF.

Za vraćanje na vrijednosti postavljene u fabrici

Da biste izbjegli trajno oštećenje uređaja, uređaj ne pokrećite ponovno dok je u toku postupak

vraćanja na početnu vrijednost.

1

Prije nego što počnete, na memorijskoj kartici ili na drugoj vanjskoj memoriji

obavezno napravite rezervnu kopiju važnih podataka koji su sačuvani u internoj

memoriji uređaja.

2

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

3

Pronađite i kucnite na

Postavke > Rez. kopija i ponovno postavlj. > Vraćanje na

poč. vr. fabričkih podat..

4

Za brisanje informacija poput slika i muzike iz vaše interne pohrane, označite

Izbriši internu pohranu kvadratić.

5

Kucnite na

Vrati telefon na početne vrijednosti.

6

Ako je potrebno, nacrtajte uzorak za otključavanje ekrana ili unesite lozinku za

otključavanje ekrana ili PIN kako biste nastavili.

7

Za potvrdu, kucnite na

Obrisati sve.

Kad izvršite vraćanje na vrijednosti postavljene u fabrici, vaš uređaj se neće vratiti na raniju

verziju softvera sistema Android™.

Ako zaboravite lozinku za otključavanje ekrana, PIN ili uzorak, možete koristiti funkciju za

popravljanje uređaja u aplikaciji Xperia™ Companion kako biste izbrisali taj sloj sigurnosti. Da

biste obavili tu operaciju, potrebno je da osigurate detalje za prijavljivanje na Google račun.

Pokretanjem svojstva za popravak, vi vršite ponovno instaliranje softvera za uređaj i moguće je

da ćete izgubiti neke lične podatke u tom procesu.

120

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za popravak softvera uređaja pomoću aplikacije Xperia™ Companion

Prije obavljanja popravke softvera, budite sigurni da znate svoje podatke za Google™. Ovisno

o vašim sigurnosnim postavkama, da biste pokrenuli uređaj nakon popravke softvera, možda

će biti potrebno da unesete takve podatke.

1

Provjerite da li je aplikacija Xperia Companion instalirana na PC ili Mac

®

.

2

Otvorite softver aplikacije Xperia™ Companion na računaru i pritisnite

Software

repair na glavnom ekranu.

3

Slijedite upute koje se pojavljuju na ekranu kako biste ponovno instalirali softver i

dovršili popravak.