Sony Xperia E4g - Upravljanje datotekama pomoću računara

background image

Upravljanje datotekama pomoću računara

na stranici 116 .

Upravljanje datotekama pomoću računara

Koristite vezu preko USB kabla između računara s operativnim sistemom Windows

®

i

svog uređaja da biste prenosili datoteke i upravljali njima. Kada su dva uređaja povezana,

možete povlačiti i ispuštati sadržaj između uređaja i računara ili između interne pohrane

uređaja i SD kartice, koristeći istraživač datoteka na računaru.

Ako imate PC ili računar Apple

®

Mac

®

, da biste pristupili sistemu datoteka svog uređaja

možete koristiti aplikaciju Xperia™ Companion.

Prenošenje datoteka koristeći način prijenosa medija putem Wi-Fi

®

Možete prenositi datoteke između uređaja i drugih uređaja kompatibilnih sa MTP-om
(Media Transfer Protocol), kao što je računar, koristeći Wi-Fi

®

vezu. Prije povezivanja,

prvo trebate upariti dva data uređaja. Ukoliko prenosite muziku, video zapise, slike ili

druge multimedijalne datoteke sa uređaja na računar i obratno, najbolje je da koristite

aplikaciju Media Go™ na računaru. Media Go™ pretvara multimedijalne datoteke tako

da ih možete koristiti na uređaju.

Da biste koristili to svojstvo, treba vam uređaj sa omogućenom Wi-Fi

®

vezom koji podržava

prijenos medija, na primjer, računar s operativnim sistemom Microsoft

®

Windows Vista

®

ili

Windows

®

7.

Pripremanje uređaja za bežično korištenje s računarom

1

Provjerite da li je način rada za prenošenje medija omogućen na uređaju. Taj način

je uobičajeno omogućen po zadanoj vrijednosti.

2

Provjerite da li je uključena funkcija Wi-Fi

®

.

3

Na ekranu Početni ekran kucnite .

4

Pronađite i kucnite

Postavke > Xperia™ povezivost > USB povezivost.

5

Kucnite

Upari s računarom, a zatim kucnite Dalje.

6

Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili postupak postavljanja.

116

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Bežično povezivanje s uparenim uređajem

1

Provjerite da li je način rada za prenošenje medija omogućen na uređaju. Taj način

je uobičajeno omogućen po zadanoj vrijednosti.

2

Provjerite da li je uključena funkcija Wi-Fi

®

.

3

Na ekranu Početni ekran kucnite .

4

Pronađite i kucnite

Postavke > Xperia™ povezivost > USB povezivost.

5

Odaberite upareni uređaj koji želite povezati, a zatim kucnite

Povezati.

Prekid veze s uparenim uređajem

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Xperia™ povezivost > USB povezivost.

3

Odaberite upareni uređaj s kojim želite prekinuti vezu.

4

Kucnite

Prekinuti vezu.

Uklanjanje uparivanja s drugim uređajem

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Xperia™ povezivost > USB povezivost.

3

Odaberite upareni uređaj koji želite ukloniti.

4

Kucnite

Poništi uparivanje.