Sony Xperia E4g - Višestruki pozivi

background image

Višestruki pozivi

Ako imate aktiviranu funkciju poziva na čekanju, možete upravljati višestrukim pozivima u

isto vrijeme. Kada je ta funkcija aktivirana, bit ćete obaviješteni bipom ako primite drugi

poziv.

Aktiviranje ili deaktiviranje poziva na čekanju

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Dodatne postavke.

3

Za aktiviranje ili deaktiviranje poziva na čekanju kucnite

Poziv na čekanju.

Odgovaranje na drugi poziv i stavljanje poziva u toku na čekanje

Kada u toku poziva začujete ponavljani zvučni signal, povucite udesno.

Odbijanje drugog poziva

Kada čujete ponovljene bipove tokom poziva, povucite ulijevo.

Za upućivanje drugog poziva

1

Za vrijeme poziva u toku, kucnite na .

2

Unesite broj primaoca i kucnite na . Prvi poziv je stavljen na čekanje.

Za odgovaranje na treći poziv i završavanje poziva u toku

Prilikom dolaska trećeg poziva, kucnite na

Završi trenutni poziv i odgovori.

Za odbijanje trećeg poziva

Prilikom dolaska trećeg poziva, kucnite na

Odbij dolazni poziv.

Prebacivanje između višestrukih poziva

Da biste se prebacili na drugi poziv i stavili trenutni poziv na čekanje, kucnite

Prelazak na ovaj poziv.