Sony Xperia E4g - Ekran aplikacija

background image

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija, koji otvorite iz Početnog ekrana sadrži aplikacije koje dolaze unaprijed

instalirane na uređaju kao i aplikacije koje preuzimate.

Prikazivanje svih aplikacija na Ekranu aplikacija

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na .

2

Listajte ulijevo ili udesno na Ekranu aplikacija.

Otvaranje aplikacije s Ekrana aplikacija

Listaje ulijevo ili udesno kako biste pronašli aplikaciju, a zatim kucnite aplikaciju.

Otvaranje menija Ekrana aplikacija

Kada je otvoren Ekran aplikacija, povucite lijevu ivicu ekrana udesno.

Premještanje aplikacije na ekran aplikacija

1

Da biste otvorili meni Ekrana aplikacija, povucite lijevu ivicu Ekrana aplikacija

ulijevo.

2

Provjerite da li je

Prilagođeni redoslijed odabrano pod stavkom PRIKAŽI

APLIKACIJE.

3

Dodirnite i držite aplikaciju dok se ne uveća i dok uređaj ne počne vibrirati, a zatim

povucite stavku na novu lokaciju.

Dodavanje prečice aplikacije na početni ekran

1

Iz ekrana aplikacija dodirnite i držite ikonu aplikacije do vibracije ekrana, a zatim

ikonu povucite na vrh ekrana. Otvara se početni ekran.

2

Povucite ikonu na željenu lokaciju na početnom ekranu, a zatim pustite prst.

Uređivanje aplikacija na ekranu aplikacija

1

Za otvaranje menija ekrana aplikacija, lijevi rub ekrana aplikacija povucite udesno.

2

Odaberite željenu opciju u

PRIKAŽI APLIKACIJE.

Traženje aplikacije s Ekrana aplikacija

1

Da biste otvorili meni Ekrana aplikacija, povucite lijevu ivicu Ekrana aplikacija

ulijevo.

2

Kucnite

Pretraži aplikacije.

3

Kucnite ime aplikacije koju želite potražiti.

16

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Deinstaliranje aplikacije s Ekrana aplikacija

1

Da biste otvorili meni Ekrana aplikacija, povucite lijevu ivicu Ekrana aplikacija

ulijevo.

2

Kucnite

Deinstalirati. Sve aplikacije koje se mogu deinstalirati su označene ikonom

.

3

Kucnite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim kucnite

Deinstalirati.