Sony Xperia E4g - Početni ekran

background image

Početni ekran

Početni ekran je početna tačka za korištenje uređaja. Sličan je radnoj površini na ekranu

računara. Početni ekran može imati do sedam okna, koja se šire dalje od uobičajene

širine ekrana. Broj okna Početnog ekrana prikazan je nizom tačaka u donjem dijelu

Početnog ekrana. Naglašena tačka pokazuje okno u kojem se trenutno nalazite.

14

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za odlazak na početni ekran

Pritisnite .

Pretraživanje početnog ekrana

Okna Početnog ekrana

Možete dodavati nova okna na Početni ekran (maksimalno sedam okna) i brisati okna.

Također možete postaviti okno koje želite koristiti kao glavno okno Početnog ekrana.

Za postavljanje okna kao glavnog okna Početnog ekrana

1

Dodirnite i držite prazno područje na vašem Početni ekran sve dok uređaj ne

počne vibrirati.

2

Listajte ulijevo ili udesno kako biste pretražili okno koje želite postaviti kao glavno

okno Početnog ekrana, a zatim kucnite na u gornjem uglu okna.

Za dodavanje pana na početni ekran

1

Dodirnite i držite prazno područje na vašem Početni ekran sve dok uređaj ne

počne vibrirati.

2

Listajte ulijevo ili udesno kako biste pretraživali panove, zatim kucnite na .

15

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za brisanje pana sa početnog ekrana

1

Dodirnite i držite prazno područje na vašem Početni ekran dok uređaj ne počne

vibrirati.

2

Listajte lijevo ili desno da pretražite pan koji želite izbrisati, zatim kucnite na .