Sony Xperia E4g - Contingut

background image

Contingut

Introducció..................................................................................... 6

Quant a aquesta guia de l'usuari......................................................... 6
Informació general sobre el dispositiu..................................................6
Muntatge............................................................................................ 7
Protecció de pantalla.......................................................................... 9
Engegada del dispositiu per primera vegada....................................... 9
Per què necessito un compte de Google™?.....................................10
Càrrega del dispositiu........................................................................11

Aspectes bàsics........................................................................... 13

Utilització de la pantalla tàctil.............................................................13
Bloqueig i desbloqueig de la pantalla................................................ 15
Pantalla inicial....................................................................................15
Pantalla d'aplicacions........................................................................17
Navegació per les aplicacions........................................................... 18
Miniaplicacions..................................................................................19
Ginys................................................................................................ 20
Dreceres i carpetes........................................................................... 20
Fons i temes..................................................................................... 21
Fer una captura de pantalla...............................................................22
Estat i notificacions........................................................................... 22
Icones de la barra d'estat..................................................................23
Informació general sobre les aplicacions........................................... 25

Baixada d'aplicacions.................................................................. 27

Baixada d'aplicacions des de Google Play™.....................................27
Baixada d'aplicacions des d'altres fonts............................................27

Internet i xarxes............................................................................28

Navegació per Internet...................................................................... 28
Paràmetres d'Internet i d'MMS .........................................................28
Wi-Fi® ............................................................................................. 29
Compartir la connexió de dades mòbils............................................ 31
Control de la utilització de dades.......................................................32
Selecció de xarxes mòbils................................................................. 33
Xarxes privades virtuals (VPN)........................................................... 33

Sincronització de dades al dispositiu.......................................... 35

Sincronització amb comptes en línia................................................. 35
Sincronització amb Microsoft® Exchange ActiveSync®.................... 35

Paràmetres bàsics........................................................................37

Accés als paràmetres........................................................................37
So, to de trucada i volum.................................................................. 37

2

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Protecció de targeta SIM ..................................................................38
Paràmetres de pantalla..................................................................... 39
Daydream......................................................................................... 39
Bloqueig de pantalla..........................................................................40
Paràmetres d'idioma......................................................................... 42
Data i hora........................................................................................ 42
Millora de la sortida de so................................................................. 42

Escriptura de text......................................................................... 44

Teclat en pantalla.............................................................................. 44
Teclat del telèfon...............................................................................45
Introducció de text amb entrada de veu............................................ 46
Edició de text.................................................................................... 46
Personalització del teclat Xperia........................................................ 47

Trucades...................................................................................... 48

Realització de trucades..................................................................... 48
Recepció de trucades....................................................................... 49
Trucades en curs.............................................................................. 51
Utilització del registre de trucades..................................................... 51
Reenviament de trucades..................................................................52
Restricció de trucades...................................................................... 52
Trucades diverses............................................................................. 53
Trucades de conferència...................................................................54
Correu de veu................................................................................... 54
Trucades d’emergència.....................................................................54

Contactes ....................................................................................56

Transferència de contactes............................................................... 56
Cerca i visualització de contactes......................................................57
Addició i edició de contactes.............................................................58
Addició d'informació de contacte per a temes mèdics i
d'emergència.................................................................................... 59
Favorits i grups..................................................................................60
Enviament d'informació de contactes................................................61
Com evitar entrades duplicades a l'aplicació de contactes................61
Còpies de seguretat dels contactes.................................................. 62

Missatgeria i xat........................................................................... 63

Lectura i enviament de missatges..................................................... 63
Organització dels missatges..............................................................64
Trucar a partir d'un missatge.............................................................65
Paràmetres de la missatgeria............................................................ 65
Missatgeria instantània i xat de vídeo................................................ 65

Correu electrònic..........................................................................67

Configuració del correu electrònic..................................................... 67

3

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Enviament i recepció de missatges de correu electrònic....................67
Subfinestra de visualització prèvia de correu electrònic..................... 68
Organització dels missatges de correu electrònic.............................. 69
Paràmetres de comptes de correu electrònic.................................... 70
Gmail™.............................................................................................70

Música .........................................................................................72

Transferència de música al dispositiu ............................................... 72
Escoltar música.................................................................................72
Menú de la pantalla inicial del Walkman®..........................................73
Llistes de reproducció....................................................................... 74
Compartir música..............................................................................75
Millora del so.....................................................................................75
Visualitzador .....................................................................................75
Reconeixement de música amb el TrackID™.................................... 76

ràdio de FM.................................................................................. 78

Escoltar la ràdio................................................................................ 78
Emissores de ràdio favorites..............................................................79
Paràmetres dels sons........................................................................79

Càmera.........................................................................................80

Fer fotografies i gravar vídeos............................................................80
Detecció de cares............................................................................. 81
Utilització de Smile Shutter™ per capturar somriures........................ 81
Addició de la posició geogràfica a les fotografies...............................82
Paràmetres generals de la càmera.................................................... 82
Paràmetres de la càmera fotogràfica................................................. 86
Paràmetres de la càmera de vídeo.................................................... 90

Fotografies i vídeos a l'àlbum...................................................... 93

Visualització de fotografies i vídeos....................................................93
Compartició i ús compartit de fotografies i de vídeos........................ 94
Edició de fotografies amb l'aplicació editor de fotografies..................95
Edició de vídeos amb l'aplicació Movie Creator.................................96
Amagar fotografies i vídeos............................................................... 96
Menú de la pantalla inicial de l'àlbum................................................ 97
Visualització de fotografies en un mapa.............................................98

Vídeos........................................................................................ 100

Visualització de vídeos a l'aplicació Movies..................................... 100
Transferència de contingut de vídeo al dispositiu ............................101
Gestió de contingut de vídeo...........................................................101

Connectivitat.............................................................................. 103

Reflex sense fil de la pantalla del dispositiu en un televisor.............. 103
Ús compartit de contingut amb dispositius DLNA Certified™.......... 103
tecnologia sense fil Bluetooth®....................................................... 106

4

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Aplicacions i funcions intel·ligents que us estalvien temps....... 109

Control d'accessoris i paràmetres amb l'Smart Connect.................109

Viatges i mapes..........................................................................112

Ús dels servei d'ubicació.................................................................112
Google Maps™ i navegació............................................................ 112
Utilització de tràfic de dades en viatjar.............................................114
Mode d'avió....................................................................................114

Calendari i despertador..............................................................115

Calendari.........................................................................................115
Alarma i rellotge.............................................................................. 116

Assistència tècnica i manteniment.............................................119

Suport pel dispositiu....................................................................... 119
Eines de l'ordinador........................................................................ 119
Actualització del dispositiu.............................................................. 120
Com es troba un dispositiu perdut.................................................. 121
Com es troba el número d'identificació del dispositiu...................... 122
Gestió de la bateria i l'energia......................................................... 122
Memòria i emmagatzematge........................................................... 124
Gestió de fitxers amb un ordinador................................................. 125
Còpia de seguretat i restauració de contingut................................. 126
Realització de proves de diagnòstic al dispositiu............................. 128
Reinici i reinicialització del dispositiu................................................ 129
Reciclatge del dispositiu..................................................................131
Limitacions dels serveis i les característiques.................................. 131
Informació legal...............................................................................131

5

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.