Sony Xperia E4g - Fotografování a nahrávání videí

background image

Fotografování a nahrávání videí

1

Přiblížení a oddálení

2

Hlavní obrazovka fotoaparátu

3

Prohlížení fotografií a videoklipů

4

Pořizování fotografií nebo nahrávání videoklipů

5

Návrat k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu

6

Změna nastavení režimu záznamu

7

Přístup k nastavení fotoaparátu a zkratkám

8

Přední fotoaparát

Fotografování ze zamykací obrazovky

1

Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

2

Chcete-li aktivovat fotoaparát, stiskněte a podržte ikonu , poté ji přetáhněte

nahoru.

3

Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, klepněte na položku .

Pořízení fotografie dotykem na obrazovce

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Ťukněte na a potom na položku .

3

Posuvník vedle položky

Fotografování dotykem přetáhněte doprava.

4

Zaměřte fotoaparát na předmět.

5

Chcete-li aktivovat automatické zaostření, dotkněte se místa na obrazovce

a podržte je. Jakmile rámeček zaostření zmodrá, pořiďte fotografii zvednutím

prstu.

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Zaměřte fotoaparát na objekt.

3

Ťukněte na tlačítko fotoaparátu na obrazovce. Fotografie je pořízena

v okamžiku uvolnění prstu.

Pořízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Ťukněte na tlačítko

.

3

Chcete-li pořídit fotografii, ťukněte na tlačítko spouště fotoaparátu na obrazovce

. Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

74

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Použití blesku fotoaparátu

1

Když je otevřený fotoaparát, ťukněte na položku .

2

Vyberte požadované nastavení blesku.

3

Pořiďte fotografii.

Použití funkce přiblížení

Když je fotoaparát spuštěný, stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Stáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu k sobě nebo od sebe.

Nahrávání videa

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Zaměřte fotoaparát na objekt.

3

Ťuknutím na ikonu spusťte nahrávání.

4

Nahrávání pozastavíte ťuknutím na . Ťuknutím na ikonu nahrávání obnovíte.

5

Ťuknutím na ikonu nahrávání zastavíte.

Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

Chcete-li při nahrávání videoklipu pořídit fotografii, ťukněte na ikonu . Fotografie

je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

Zobrazení fotografií a videoklipů

1

Aktivujte fotoaparát a ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou

fotografii nebo video.

2

Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.

Odstranění fotografie nebo nahraného videa

1

Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazte tlačítko .

3

Vyberte .

4

Výběr potvrďte ťuknutím na volbu

Odstranit.