Sony Xperia E4g - Nastavení videokamery

background image

Nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Ťukněte na ikony nastavení na obrazovce.

3

Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .

4

Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přehled nastavení videokamery

Rozlišení videa

Rozlišení videa můžete přizpůsobit různým formátům.

Full HD

1920×1088(16:9)

Formát Full HD (plné vysoké rozlišení) s poměrem stran 16:9.

HD

1280×720(16:9)

83

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Formát HD (vysoké rozlišení) s poměrem stran 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa

je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

Tato nastavení jsou dostupná pouze v režimu snímání

Ručně.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video bez držení zařízení. Můžete ji použít při

natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít

také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.

Zapnuto (10 sek.)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání

videa.

Zapnuto (2 sek.)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání

videa.

Vypnuto

Záznam videa se spustí, jakmile ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™(video)

Než začnete nahrávat video, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat,

nastavením funkce Smile Shutter™.

Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité

zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém

zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

Jednoduché autom. ostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

Detekce obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát

automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni

ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí žlutý rámeček označující vybranou

tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání tváře nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je

zapnuto.

Sledování objektu

Pokud ťuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a

automaticky určí vyváženou expozici.

Střed.

Nastaví expozici podle středu obrázku.

Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.

Jednobod.

84

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

Stabilizátor videa

Při natáčení videa může být obtížné udržet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá

kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

Náhled

Můžete nastavit, že se po pořízení videa má zobrazit náhled.

Zap

Po pořízení videa se zobrazí příslušný náhled.

Upravit

Po pořízení se video otevře pro úpravy.

Vypnuto

Po pořízení se video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Blesk

Blesk použijte při natáčení videa se špatným osvětlením nebo s protisvětlem. Ikona

blesku videa je k dispozici pouze na obrazovce videokamery. Upozorňujeme, že

někdy může být kvalita videa bez blesku lepší, dokonce i při špatných světelných

podmínkách.

Zap

Vypnuto

Výběr scény

Funkce Výběr scény vám pomůže díky přednastaveným scénám rychle nastavit

fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro

vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.

Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.

Měkké pozadí

Používejte pro nahrávání videa s rozostřeným pozadím.

Krajina

Hodí se pro záběry krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.

Noc

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Rychle

se pohybující objekty mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou

světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.

Pláž

Hodí se pro videoklipy na břehu moře nebo jezera.

Sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít přeexponování záběrů.

Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.

Párty

85

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo

nebo jen svíčkami. Rychle se pohybující objekty mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo

použijte oporu.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

86

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.