Sony Xperia E4g - Zobrazení fotografií a videí

background image

Zobrazení fotografií a videí

V aplikaci Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené

fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili.

Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce.

1

Ťuknutím na ikonu otevřete nabídku úvodní obrazovky Album

2

Zobrazení možností nabídky

3

Prezentace všech obrázků nebo těch, které jste přidali jako oblíbené

4

Přetáhnutím levého okraje obrazovky doprava otevřete nabídku úvodní obrazovky Album

5

Datum položek ve skupině

6

Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte

7

Procházením nahoru a dolů zobrazte obsah

Zobrazení fotografií a videí

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Album a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na fotografii nebo video, které chcete zobrazit, a potom ťukněte na

možnost

Album > Jen jednou.

4

Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo

video zobrazíte listováním doprava.

Chcete-li změnit aplikaci, kterou jste nastavili jako výchozí pro otvírání fotografií a videí,

ťukněte na volbu

Nastavení > Aplikace a přejděte na kartu Vše, kde v části Spouštět jako

výchozí vyberte aplikaci a ťukněte na položku Vymazat výchozí nastavení.

Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko

Autom. otočení obrazovky v nabídce Nastavení > Displej > Otáčení obrazovky.

Změna velikosti miniatur

Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením

dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.

Funkce lupy u fotografií

Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí

roztažení prstů můžete provést oddálení.

87

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zobrazení prezentace fotografií

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom

ťukněte na možnost >

Prezentace, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v

albu.

2

Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Přehrávání videa

1

V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj.

2

Ťukněte na ikonu a pak na možnosti

Filmy > Jen jednou.

3

Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li

ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

1

Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.

2

Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

1

Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.

2

Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím

vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.