Sony Xperia E4g - Přenos kontaktů

background image

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete

synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo, z jiného zařízení.

Přenos kontaktů pomocí počítače

Xperia™ Transfer je aplikace, která umožňuje získat kontakty ze starého zařízení

a přenést je do nového zařízení. Aplikace Xperia™ Transfer, ke které se dostanete

z počítačového programu Xperia™ Companion, podporuje mobilní zařízení se systémem

iOS/iCloud a Android™. Pokud přecházíte ze zařízení se systémem iOS, funkce App

Matching (Párování aplikací) navrhne ekvivalenty vašich aplikací ze systému iOS

v systému Android.
Abyste mohli aplikaci Xperia™ Transfer použít, potřebujete:

Počítač připojený k Internetu

Nové zařízení se systémem Android™

Kabel USB k novému zařízení se systémem Android™.

Staré zařízení

Kabel USB ke starému zařízení

Staré zařízení možná nebudete potřebovat. Se zařízením se systémem iOS se můžete připojit

přímo k úložišti iCloud nebo použít místní zálohu. U dříve vlastněných zařízení Sony můžete

použít místní zálohy.

Přenos kontaktů do nového zařízení

1

Na adrese http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion
vyhledejte a stáhněte software Xperia™ Companion (v počítači PC nebo Mac

®

),

pokud ještě není nainstalovaný.

2

Po úspěšné instalaci spusťte aplikaci Xperia™ Companion, klikněte na možnost

Xperia™ Transfer

(Přenos Xperia™) a podle příslušných pokynů přeneste

kontakty.

Přenos kontaktů pomocí účtu online

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s účtem online,
například s účtem Google Sync™, Facebook™ nebo Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

,

můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

Synchronizace kontaktů s novým zařízením prostřednictvím synchronizačního účtu

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Ťukněte na ikonu a pak na možnosti

Nastavení > Účty a synchronizace.

3

Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a ťukněte na možnosti

>

Synchronizovat.

Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete
například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth

®

nebo

uložit kontakty na kartu SIM. Více informací o přenosu kontaktů ze starého zařízení

naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Import kontaktů z paměťové karty

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnosti

Importovat kontakty > Karta SD.

3

Vyberte soubory, které chcete importovat, a ťukněte na položku

OK.

52

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth

®

1

V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth

®

a zařízení musí být viditelné pro

ostatní.

2

Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a

ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.

3

Ťuknutím na položku

Přijmout zahájíte přenos souboru.

4

Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na

oznámení.

5

Ťukněte na přijatý soubor.

Import kontaktů z karty SIM

Přenesete-li kontakty pomocí karty SIM, můžete o některé informace přijít nebo vytvořit

duplicitní položky kontaktů.

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položku a potom na položku

Importovat kontakty > Karta SIM.

3

Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li

importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost

Importovat vše