Sony Xperia E4g - Obsah

background image

Obsah

Začínáme........................................................................................6

Informace o této uživatelské příručce.................................................. 6
Přehled zařízení...................................................................................6
Uvedení do provozu............................................................................ 7
Ochrana obrazovky............................................................................. 9
První zapnutí zařízení...........................................................................9
K čemu potřebuji účet Google™?..................................................... 10
Nabíjení zařízení................................................................................ 11

Základy práce...............................................................................12

Používání dotykového displeje...........................................................12
Zamknutí a odemknutí obrazovky......................................................14
Úvodní obrazovka............................................................................. 14
Obrazovka Aplikace.......................................................................... 16
Navigace v aplikacích........................................................................17
Miniaplikace...................................................................................... 18
Widgety.............................................................................................18
Zkratky a složky................................................................................ 19
Pozadí a schémata............................................................................20
Pořízení snímku obrazovky................................................................ 21
Stav a oznámení............................................................................... 21
Ikony na stavovém řádku.................................................................. 22
Přehled aplikací.................................................................................24

Stahování aplikací........................................................................ 26

Stahování aplikací ze služby Google Play™.......................................26
Stahování aplikací z jiných zdrojů.......................................................26

Internet a sítě................................................................................27

Prohlížení webu.................................................................................27
Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS ..................................... 27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Sdílení mobilního datového připojení..................................................30
Kontrola použití dat........................................................................... 31
Výběr mobilních sítí........................................................................... 31
Sítě VPN........................................................................................... 32

Synchronizace dat v zařízení........................................................33

Synchronizace s online účty.............................................................. 33
Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®......... 33

Základní nastavení....................................................................... 35

Přístup k nastavení............................................................................35
Zvuk, vyzvánění a hlasitost................................................................ 35

2

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Ochrana karty SIM ........................................................................... 36
Nastavení obrazovky......................................................................... 37
Spořič obrazovky Snít....................................................................... 37
Zámek obrazovky..............................................................................38
Nastavení jazyka............................................................................... 39
Datum a čas..................................................................................... 39
Vylepšení kvality zvuku...................................................................... 40

Zadávání textu..............................................................................41

Klávesnice na obrazovce...................................................................41
Telefonní klávesnice.......................................................................... 42
Zadávání textu pomocí hlasového vstupu..........................................43
Úprava textu..................................................................................... 43
Přizpůsobení klávesnice Xperia..........................................................44

Volání............................................................................................45

Volání................................................................................................45
Přijímání hovorů.................................................................................46
V průběhu hovoru............................................................................. 48
Používání seznamu volání..................................................................48
Přesměrování hovorů........................................................................ 49
Omezení hovorů................................................................................49
Více hovorů.......................................................................................50
Konferenční hovory........................................................................... 50
Hlasová schránka..............................................................................51
Tísňová volání................................................................................... 51

Kontakty ...................................................................................... 52

Přenos kontaktů................................................................................52
Hledání a zobrazení kontaktů............................................................ 53
Přidávání a úpravy kontaktů.............................................................. 54
Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro
případ nouze.....................................................................................55
Oblíbené položky a skupiny...............................................................56
Odesílání informací o kontaktu.......................................................... 57
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.................. 57
Zálohování kontaktů.......................................................................... 57

Zasílání zpráv a chat.................................................................... 58

Čtení a odesílání zpráv...................................................................... 58
Uspořádání zpráv.............................................................................. 59
Zahájení hovoru ze zprávy................................................................. 60
Nastavení zpráv.................................................................................60
Rychlé zasílání zpráv a videochat...................................................... 60

E-mail........................................................................................... 61

Nastavení e-mailu..............................................................................61

3

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Odesílání a příjem e-mailových zpráv.................................................61
Panel náhledu e-mailu....................................................................... 62
Uspořádání e-mailových zpráv.......................................................... 63
Nastavení e-mailového účtu.............................................................. 64
Gmail™.............................................................................................64

Hudba ..........................................................................................66

Přenos hudby do zařízení ................................................................. 66
Poslech hudby.................................................................................. 66
Obrazovka nabídky aplikace Walkman®........................................... 67
Seznamy skladeb..............................................................................68
Sdílení hudby.................................................................................... 69
Vylepšení zvuku.................................................................................69
Vizualizér ..........................................................................................69
Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™................................. 70

rádio FM....................................................................................... 72

Poslech rádia.................................................................................... 72
Oblíbené kanály rádia........................................................................ 73
Nastavení zvuku................................................................................ 73

Fotoaparát....................................................................................74

Fotografování a nahrávání videí......................................................... 74
Rozpoznávání tváří............................................................................ 75
Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se tváří..............75
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím............................................. 76
Obecné nastavení fotoaparátu.......................................................... 76
Nastavení fotoaparátu....................................................................... 80
Nastavení videokamery..................................................................... 83

Fotografie a videa v aplikaci Album............................................. 87

Zobrazení fotografií a videí.................................................................87
Sdílení a správa fotografií a videí........................................................88
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií............................. 89
Úprava videa pomocí aplikace Movie Creator....................................90
Skrývání fotografií a videí................................................................... 90
Obrazovka nabídky aplikace Album...................................................91
Zobrazení fotografií na mapě............................................................. 92

Videoklipy.....................................................................................94

Sledování videí v aplikaci Filmy.......................................................... 94
Přenos videí do zařízení ....................................................................95
Správa videoklipů..............................................................................95

Možnosti připojení........................................................................96

Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru.....96
Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™..............96
Bezdrátová technologie Bluetooth®..................................................99

4

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas............................ 102

Ovládání příslušenství a nastavení pomocí aplikace Smart Connect.102

Cestování a mapy...................................................................... 105

Použití služeb určování polohy.........................................................105
Aplikace Mapy Google™ a navigace............................................... 105
Datové přenosy na cestách.............................................................106
Režim Letadlo................................................................................. 107

Kalendář a budík........................................................................ 108

Kalendář......................................................................................... 108
Budík a hodiny................................................................................ 109

Podpora a údržba...................................................................... 111

Podpora pro zařízení....................................................................... 111
Počítačové nástroje.........................................................................111
Aktualizace zařízení......................................................................... 112
Vyhledání ztraceného zařízení .........................................................113
Zjištění identifikačního čísla zařízení................................................. 114
Baterie a správa napájení................................................................ 114
Paměť a úložiště............................................................................. 116
Správa souborů pomocí počítače....................................................117
Zálohování a obnovování obsahu.................................................... 118
Spouštění diagnostických testů na vašem zařízení.......................... 120
Restartování a obnovení zařízení..................................................... 120
Recyklace zařízení...........................................................................122
Omezení služeb a funkcí..................................................................122
Právní informace............................................................................. 122

5

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.