Sony Xperia E4g - Přijímání hovorů

background image

Přijímání hovorů

Přijetí hovoru

Odmítnutí hovoru

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Použití záznamníku

Aplikaci záznamníku v zařízení můžete využít k přijímání hovorů, jste-li zaneprázdněni

nebo zmeškáte-li hovor. Můžete povolit funkci automatického přijetí hovoru a určit, kolik

sekund se má vyčkat, než jsou hovory automaticky přijaty. Můžete rovněž ručně

přesměrovat hovory na záznamník, pokud jste příliš zaneprázdněni a nemůžete je

přijmout. Ke zprávám v záznamníku pak můžete přistupovat přímo ze zařízení.

Před použitím záznamníku musíte nahrát uvítací zprávu.

Záznam uvítací zprávy pro záznamník

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Záznamník > Uvítání.

3

Ťukněte na položku

Zaznamenat nové uvítání a postupujte podle pokynů na

obrazovce.

Povolení automatického přijetí hovoru

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Záznamník.

3

Zaškrtněte políčko

Záznamník.

Pokud nenastavíte časovou prodlevu pro automatické přijetí hovoru, použije se výchozí

hodnota.

46

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Odmítnutí hovoru pomocí záznamníku

Při přijímání příchozího hovoru přetáhněte položku

Možnosti odpovědi nahoru a

pak vyberte položku

Odmítnout se záznamníkem.

Nastavení časové prodlevy pro automatické přijetí hovoru

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Záznamník.

3

Vyberte

Zvednout po uplynutí.

4

Posouváním nahoru a dolů upravte čas.

5

Vyberte

Hotovo.

Poslech zpráv na záznamníku

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Záznamník > Zprávy.

3

Vyberte hlasovou zprávu, kterou si chcete poslechnout.

Zprávy na záznamníku si můžete rovněž poslechnout přímo ze seznamu volání ťuknutím na

položku .

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

Hovor můžete odmítnout pomocí zprávy SMS. Když odmítnete hovor pomocí takové

zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným

kontaktem.
Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo

můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit

úpravou předdefinovaných zpráv.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

1

Při přijímání příchozího hovoru přetáhněte položku

Možnosti odpovědi nahoru a

pak ťukněte na položku

Odmítnout zprávou.

2

Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku a napište novou

zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

1

Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte položku

Odmítnout

zprávou směrem nahoru.

2

Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku a napište novou

zprávu.

Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Odmítnout volání zprávou.

3

Klepněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.

4

Vyberte

OK.

47

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.