Sony Xperia E4g - Používání seznamu volání

background image

Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory , přijaté hovory a volaná čísla

.

Zobrazení zmeškaných hovorů

1

Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový

řádek směrem dolů.

2

Ťukněte na možnost

Zmeškaný hovor.

Vytočení čísla ze seznamu volání

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Telefon a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí

seznam volání.

3

Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťukněte na ně. Chcete-li číslo před

vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťukněte na možnost

Před

voláním upravit číslo.

Na číslo můžete také zavolat ťuknutím na možnosti >

Zavolat zpět.

48

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Telefon a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí

seznam volání.

3

Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost

Přidat ke kontaktům.

4

Ťukněte na požadovaný kontakt nebo na položku

Vytvořit nový kontakt.

5

Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku

Hotovo.

Skrytí seznamu volání

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na .

2

Najděte položku

Telefon a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na volby >

Skrýt seznam hovorů.