Sony Xperia E4g - Volání

background image

Volání

Volání

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého

v seznamu kontaktů v zařízení nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu

volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze

seznamu kontaktů a seznamů volání. K videohovorům můžete využít aplikaci Hangouts™

pro textové, hlasové a video konverzace. Viz část

Rychlé zasílání zpráv a videochat

na

straně 60 .

1

Otevření seznamu kontaktů

2

Zobrazení seznamu hovorů

3

Zobrazení oblíbených kontaktů

4

Zobrazení skupin kontaktů uložených v zařízení

5

Smazání čísla

6

Číselník

7

Zobrazení dalších možností

8

Tlačítko volání

9

Zobrazení nebo skrytí číselníku

Uskutečnění hovoru vytočením čísla

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Telefon a ťukněte na ni.

3

Zadejte číslo příjemce a ťukněte na tlačítko .

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

1

Na Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte následující položku a ťukněte na ni:

Telefon.

3

Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete

volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.

4

Ťukněte na kontakt, který chcete volat.

45

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Uskutečnění mezinárodního hovoru

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Telefon a ťukněte na ni.

3

Stiskněte a podržte tlačítko 0, dokud se nezobrazí znaménko +.

4

Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní

číslo. Potom ťukněte na tlačítko .

Přidání čísla přímé volby na plochu

1

Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení

nezavibruje a nezobrazí se nabídka přizpůsobení.

2

V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost

Aplikace > Zkratky.

3

V seznamu aplikací vyberte možnost

Přímá volba.

4

Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Další nastavení > ID volajícího.