Sony Xperia E4g - Zkratky a složky

background image

Zkratky a složky

Pomocí zkratek a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na

obrazovce Plocha.

19

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

1

Přístup k aplikaci prostřednictvím zkratky

2

Přístup ke složce obsahující aplikace

Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

1

Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení

nezavibruje a nezobrazí se nabídka přizpůsobení.

2

V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost

Aplikace.

3

Posouvejte se v seznamu aplikací a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná

aplikace bude přidána na obrazovku Plocha.

Případně můžete v kroku 3 ťuknout na položku

Zkratky a poté vybrat aplikaci z dostupného

seznamu. Přidáte-li zkratky pomocí této metody, některé z dostupných aplikací umožňují

nastavit u zkratky určité funkce.

Přesun položky na obrazovce Plocha

Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje, poté

položku posuňte do nového umístění.

Odstranění položky z plochy

Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje. Potom

položku přetáhněte na ikonu v horní části obrazovky.

Vytvoření složky na úvodní obrazovce

Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nezvětší a zařízení

nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

Přidávání položek a složek na úvodní obrazovku

Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat.

Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky na úvodní obrazovce

1

Ťuknutím na složku ji otevřete.

2

Ťukněte na záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole

Název složky.

3

Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost

Hotovo.