Sony Xperia E4g - Klávesnice na obrazovce

background image

Klávesnice na obrazovce

Na klávesnici QWERTY na obrazovce můžete zadávat text ťuknutím na každé jednotlivé

písmeno nebo s využitím funkce zadávání gesty, která umožňuje sestavovat slova

tažením prstu z písmene na písmeno. Chcete-li raději použít menší verzi klávesnice na

obrazovce a zadávat text pouze jednou rukou, můžete místo toho aktivovat jednoruční

klávesnici.
K zadávání textu můžete vybrat až tři jazyky. Klávesnice zjistí jazyk, který používáte, a

během psaní vám bude nabízet návrhy slov z tohoto jazyka. Některé aplikace otevírají

klávesnici na obrazovce automaticky, například aplikace pro zasílání e-mailů a zpráv

SMS.

1 Odstranění znaku před kurzorem

2 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu

3 Vložení mezery

4 Přizpůsobení klávesnice. Toto tlačítko po přizpůsobení klávesnice zmizí.

5 Zobrazení čísel a symbolů. Další symboly zobrazíte ťuknutím na tlačítko

.

6 Přepnutí mezi psaním malými písmeny , následujícím velkým písmenem a všemi velkými písmeny .

U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

Ťukněte na pole pro zadání textu.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

Když je otevřena klávesnice na obrazovce, otočte zařízením do strany.

V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.

Zadávání textu po jednotlivých znacích

1

Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.

2

Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a

podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat

požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy

„e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici,

posuňte jej a vyberte znak „é“.

Zadání tečky

Po dokončení zadávání slova ťukněte dvakrát na mezerník.

41

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

1

Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu

zadejte požadované slovo.

2

Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste

přejeli prstem, se zobrazí návrh slova.

3

Pokud se nezobrazí požadované slovo, ťuknutím na položku zobrazte další

možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost,

odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo ťuknutím na

každé písmeno zadejte požadované slovo.

Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů

1

Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na ikonu .

2

Klepněte na položku a poté na položku

Nastavení klávesnice.

3

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci zadávání gesty, zaškrtněte políčko

Psát pomocí tahů nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

Použití jednoruční klávesnice

1

Otevřete klávesnici na obrazovce v režimu na výšku a ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na položku a potom na položku

Jednoruká klávesnice.

3

Chcete-li jednoruční klávesnici přesunout na levou nebo pravou stranu obrazovky,

ťukněte na položku nebo .

Chcete-li se vrátit k použití kompletní klávesnice na obrazovce, ťukněte na položku .