Sony Xperia E4g - Sådan tjekkes dataforbrug

background image

Sådan tjekkes dataforbrug

Du kan holde styr på mængden af data, der overføres til og fra enheden over dine

mobildata eller Wi-Fi®-forbindelse i en given periode. Du kan f.eks. også få vist

datamængden, der bruges af de enkelte programmer. For data, der overøres over

mobildataforbindelsen, kan du også anvende dataforbrugsadvarsler og -begrænsninger

til at undgå ekstra takster.

Justering af indstillinger for dataforbrug kan hjælpe dig med bedre at styre dataforbruget, men

kan ikke garantere at ekstra takster forebygges.

Sådan slås datatrafik til eller fra

1

Fra Startskærm, tap på .

2

Find og tap på

Indstillinger > Databrug.

3

Træk skyderen ved siden af

Mobildatatrafik for at slå datatrafik til eller fra.

Når datatrafik er slåer fra, kan du stadigt anvende Wi-Fi®- og Bluetooth®-forbindelser.

Sådan indstiller du en dataforbrugsadvarsel

1

Kontrollér, at mobildatatrafik er slået til.

2

Tap på på Startskærm.

3

Tap på

Indstillinger > Databrug.

4

Træk advarselslinjen til den ønskede værdi, hvis du vil indstille advarselsniveauet.

Du modtager en advarselsbesked, når datatrafikmængden nærmer sig det niveau,

du har indstillet.

Sådan indstiller du en grænse for mobildataforbrug

1

Kontrollér, at mobildatatrafik er slået til.

2

Tap på på Startskærm.

3

Tap på

Indstillinger > Databrug.

4

Markér afkrydsningsfeltet

Begræns forbruget af mobildata, hvis det ikke allerede

er markeret, og tap derefter på

OK.

5

Træk den relevante linje til den ønskede værdi, hvis du vil indstille grænsen for

mobildataforbruget.

Når dit dataforbrug når den indstillede grænse, slås mobildatatrafik på enheden automatisk fra.

Sådan styrer du mobildataforbrug for individuelle apps

1

Tap på på Startskærm.

2

Tap på

Indstillinger > Databrug.

3

Tap på den ønskede app.

4

Markér afkrydsningsfeltet

Begræns baggrundsdata.

5

Tap på

Vis indstillinger for app, og foretag de ønskede ændringer, hvis du vil have

adgang til mere specifikke appindstillinger (hvis funktionen er tilgængelig).

Ydelsen af individuelle apps kan blive påvirket, hvis du ændrer relaterede indstillinger for

dataforbrug.

Sådan får du vist data, der overføres via Wi-Fi®

1

Fra Startskærm, tap på .

2

Find og tap på

Indstillinger > Databrug.

3

Tap på , markér derefter afkrydsningsfeltet

Vis Wi-Fi-forbrug, hvis det ikke er

markeret.

4

Tap på

Wi-Fi-fanen.