Sony Xperia E4g - Favoritos e grupos

background image

Favoritos e grupos

Os contactos que marque como favoritos aparecen na pestana favoritos na aplicación

Contactos a carón dos contactos aos que chama con máis frecuencia ou "top

contacts". Deste xeito pode obter un acceso máis rápido a estes contactos. Tamén

pode asignar contactos a grupos para acceder máis rapidamente a un grupo de

contactos desde a aplicación Contactos.

Para marcar ou desmarcar un contacto como favorito

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, pulse .

2

Pulse o contacto que desexa engadir ou eliminar dos favoritos.

3

Pulse .

Para ver os seus contactos favoritos e os contactos principais

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e logo pulse .

2

Pulse .

Para asignar un contacto a un grupo

1

Na aplicación Contactos, pulse no contacto que desexe asignar a un grupo.

2

Pulse e pulse a barra directamente baixo

Grupos.

3

Marque as caixas de verificación dos grupos nos que desexe engadir o contacto.

4

Pulse

Feito.