Sony Xperia E4g - נעילת מסך

background image

ועיפויש

ןקתהב

רחבו

גוס

תליענ

ךסמ

רחא

.

ידכ

לטבל

תליענ

ךסמ

תרזעב

לוטיב

הליענ

תועצמאב

Bluetooth®

אדו

ןקתההש

ךלש

ינקתהו

Bluetooth®

םירחא

םיכיושמ

,

ינפל

שמתשתש

הנוכתב

לוטיב

הליענ

תועצמאב

Bluetooth®

.

תלבקל

עדימ

טרופמ

רתוי

לע

ךויש

,

האר

ידכ

םיאתהל

תא

ןקתהה

ןקתהל

Bluetooth®

רחא

דומעב

95

.

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

אצמ

תא

תורדגה

<

החטבא

שקהו

וילע

.

2

שקה

לע

תליענ

ךסמ

<

Bluetooth unlock

.

3

שקה

לע

ךשמה

רחבו

ןקתהב

ותועצמאבש

הצרת

לטבל

תא

תליענ

ךסמה

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ךשמה

.

4

רחב

תורשפא

תטישל

הליענ

יוביגל

ידכ

לטבל

תא

תליענ

ךסמה

הרקמל

אלש

םירבוחמ

ינקתה

Bluetooth®

.

5

ראשב

ינקתה

ה

-

Bluetooth®

,

שפח

תא

םש

ןקתהה

ךלש

תחת

תורדגה

<

Bluetooth

<

םירישכמ

םיכיושמ

שקהו

וילע

.

רשאכ

עיפומ

רבוחמ

ינקתהב

ה

-

Bluetooth®

,

ץחל

דיימ

לע

שקמ

הלעפהה

ןקתהב

ךלש

.

םא

ןקתהה

ךלש

קתונמ

ינקתהמ

Bluetooth®

םירחא

,

ךילע

לטבל

תא

תליענ

ךסמה

תועצמאב

דוק

PIN

וא

הרוצ

.

ידכ

רידגהל

תא

תנוכת

לוטיב

הליענה

לע

ידי

יוהיז

םינפ

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

<

תורדגה

<

החטבא

<

תליענ

ךסמ

.

2

שקה

לע

לוטיב

הליענ

יפל

םינפ

רחאלו

ןכמ

בוקע

רחא

תוארוהה

וגצויש

ןקתהב

ידכ

םלצל

תא

ךינפ

.

3

רחאל

םינפהש

ךלש

ודכלנ

החלצהב

,

שקה

לע

ךשמה

.

4

רחב

הטיש

לוטיבל

תליענ

יוביג

לעפו

םאתהב

תוארוהל

ןקתהב

תמלשהל

הרדגהה

.

תואצותל

תובוטה

רתויב

,

םלצ

תא

ךינפ

ךותב

הנבמ

ראומ

בטיה

,

ךא

אל

ראומ

ידמ

קזחהו

תא

ןקתהה

הבוגב

םייניעה

.

ידכ

לטבל

תליענ

ךסמ

תרזעב

לוטיב

הליענ

לע

ידי

יוהיז

םינפ

1

לעפה

תא

ךסמה

.

2

לכתסה

ןקתהב

התואב

תיווז

הבש

תייה

תעב

םוליצ

םולצתה

לוטיבל

הליענ

לע

ידי

יוהיז

םינפ

.

םא

הנוכתה

לוטיבל

הליענ

לע

ידי

יוהיז

םינפ

אל

החילצה

תוהזל

תא

ךינפ

,

ךילע

שמתשהל

תטישב

יוביגה

לוטיבל

הליענ

ידכ

לטבל

תא

תליענ

ךסמה

.

37

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

רוציל

תינבת

תליענל

ךסמ

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

תורדגה

<

החטבא

<

תליענ

ךסמ

<

תינבת

שקהו

וילע

.

3

לעפ

יפל

תוארוהה

ועיפויש

ןקתהב

.

םא

תינבת

הליענה

החדית

שמח

םימעפ

ףצרב

תעב

ןויסינ

לטבל

תא

תליענ

ןקתהה

,

ךילע

ןיתמהל

30

תוינש

רחאלו

ןכמ

תוסנל

בוש

.

ידכ

תונשל

תא

תינבת

תליענ

ךסמה

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

החטבא

<

תליענ

ךסמ

שקהו

וילע

.

3

רייצ

תא

תינבת

לוטיב

תליענ

ךסמה

.

4

שקה

לע

תינבת

לעפו

םאתהב

תוארוהל

ועיפויש

ןקתהב

.

ידכ

רוציל

דוק

PIN

תליענל

ךסמ

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

תורדגה

<

החטבא

<

תליענ

ךסמ

<

דוק

PIN

שקהו

וילע

.

3

ןזה

דוק

PIN

ירפסמ

.

4

תעב

ךרוצה

,

שקה

לע

ידכ

רעזמל

תא

תדלקמה

.

5

שקה

לע

ךשמה

.

6

ןזה

בוש

תא

דוק

ה

-

PIN

ךלש

רשאו

ותוא

.

7

תעב

ךרוצה

,

שקה

לע

ידכ

רעזמל

תא

תדלקמה

.

8

שקה

לע

רושיא

.

ידכ

רוציל

המסיס

תליענל

ךסמה

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

<

תורדגה

<

החטבא

<

תליענ

ךסמ

<

המסיס

.

2

ןזה

המסיס

.

3

תדימב

ךרוצה

,

שקה

לע

ידכ

רעזמל

תא

תדלקמה

.

4

שקה

לע

ךשמה

.

5

ןזה

בוש

תא

המסיסה

ךלש

רשאו

התוא

.

6

תדימב

ךרוצה

,

שקה

לע

ידכ

רעזמל

תא

תדלקמה

.

7

שקה

לע

רושיא

.

ידכ

גיצהל

תועדוה

עודיי

ךסממ

הליענה

1

ךסמב

הליענה

,

רורג

תא

תרוש

בצמה

יפלכ

הטמ

.

2

שקה

לע

תעדוה

עודייה

ךנוצרבש

גיצהל

.

ןתינ

גיצהל

תועדוה

עודיי

ךסממ

הליענה

קר

תעב

תליענ

ךסמה

בצמב

הקלחה

.

תורדגה

הפש

ךתורשפאב

רוחבל

תפש

תרירב

לדחמ

רובע

ןקתהה

תונשלו

התוא

בוש

דעומב

רחואמ

רתוי

.

לכות

םג

תונשל

תא

תפש

הביתכה

רובע

טלק

טסקט

.

האר

המאתה

תישיא

לש

תדלקמ

Xperia

ףדב

43

.

ידכ

תונשל

תא

הפשה

1

ףדב