Sony Xperia E4g - צליל, רינגטון ועוצמת צלצול

background image

םייוויחו

,

ןכו

רובע

תלעפה

הקיזומ

ואידיוו

.

לכות

םג

רידגהל

תא

ןקתהה

בצמל

טקש

,

ךכ

אוהש

אל

לצלצי

התאשכ

השיגפב

.

ידכ

ןנווכל

תא

תומר

תמצוע

לוקה

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

עמש

<

תמצוע

לילצ

שקהו

וילע

.

3

רורג

תא

ינווחמ

תמצוע

לוקה

םימוקימל

םייוצרה

.

לכות

םג

ץוחלל

לע

שקמ

תמצוע

לוקה

הלעמל

וא

הטמל

ידכ

ןנווכל

תא

תומר

תמצוע

לוקה

לש

לוצלצה

לשו

תלעפה

הידמה

םג

רשאכ

ךסמה

לוענ

.

ידכ

רידגהל

תא

ןקתהה

בצמל

טטר

ץחל

בוש

לע

שקמ

תמצוע

לוקה

דע

תעפוהל

תרושב

בצמה

.

ידכ

רידגהל

תא

ןקתהה

בצמל

טקש

1

ץחל

לע

שקמ

תשלחה

תמצוע

לוקה

דע

ןקתההש

טוטרי

למסהו

עיפוי

תרושב

בצמה

.

2

ץחל

בוש

לע

שקמ

תשלחה

תמצוע

לוקה

.

ןומיסה

עיפוי

תרושב

בצמה

.

ץחל

לע

שקמ

תרבגה

תמצוע

לוקה

ידכ

תאצל

בצממ

טקש

.

ידכ

ריבעהל

תא

ןקתהה

בצמל

טטר

לוצלצו

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

שקהו

לע

תורדגה

<

עמש

.

3

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

טטר

תעב

לוצלצ

.

34

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

רידגהל

ןוטגניר

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

טירפה

תורדגה

<

עמש

<

לילצ

החיש

שקהו

וילע

.

3

רחב

תורשפא

ךותמ

המישרה

וא

שקה

לע

ידכ

רוחבל

ץבוק

הקיזומ

רמשנש

ןקתהב

.

4

ידכ

רשאל

,

שקה

לע

עצוב

.

ידכ

רוחבל

תא

לילצ

יוויחה

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

עמש

<

לילצ

הארתה

שקהו

וילע

.

3

רחב

תורשפא

ךותמ

המישרה

וא

שקה

לע

רחבו

ץבוק

הקיזומ

רמשנש

ןקתהב

.

4

ידכ

רשאל

,

שקה

לע

עצוב

.

קלחל

םימושייהמ

שי

ילילצ

תוארתה

םייפיצפס

םהלשמ

,

םתואש

ןתינ

רוחבל

ךותמ

תורדגה

םושייה

.

ידכ

רשפאל

ילילצ

םישקמ

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

עמש

.

3

ןמס

תא

תוביתה

ילילצ

עגמ

לש

חול

גויחה

ו

-

לילצ

הריחב

.

הנגה

לע

סיטרכ

ה

-

SIM

ןתינ

לוענל

לטבלו

תא

הליענה

לש

לכ

סיטרכ

SIM

ןקתומה

רישכמב

תרזעב

דוק

PIN

)

רפסמ

יוהיז

ישיא

.(

רשאכ

סיטרכ

SIM

לעננ

,

יונמה

רשוקמה

סיטרכל

ןגומ

ינפמ

שומיש

הערל

,

רמולכ

ךילע

ןיזהל

דוק

PIN

לכב

םעפ

התאש

ליעפמ

תא

ןקתהה

.

רחאל

תנזה

דוק

PIN

יוגש

רבעמ

רפסמל