Sony Xperia E4g - קריאה ושליחה של הודעות

background image

הידמיטלומ

,

ךילע

רידגהל

תא

תורדגה

ה

-

MMS

תומיאתמה

ןקתהב

.

האר

תורדגה

טנרטניא

ו

-

MMS

דומעב

26

.

רפסמ

םיוותה

ךתורשפאבש

חולשל

העדוהב

תדדוב

הנתשמ

םאתהב

ליעפמל

תשרה

הפשלו

התאש

שמתשמ

הב

.

לדוגה

יברמה

לש

תעדוה

הידמיטלומ

תללוכה

תא

לדוג

יצבוק

הידמה

ופסונש

,

יולת

ףא

אוה

ליעפמב

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

ליעפמל

תשרה

.

1

הרזח

תמישרל

תוחישה

2

גויח

לא

חלוש

העדוהה

3

תגצה

תויורשפא

4

תועדוה

וחלשנש

ולבקתהו

5

ןצחל

החילש

6

תפסוה

םיצבק

םיפרוצמ

7

ףוריצ

םוקימ

8

ףוריצ

הרעה

בתכב

די

וא

הנומת

9

םוליצ

םולצת

ףוריצו

ולש

10

ףוריצ

םולצת

רומשש

ןקתהב

ךלש

11

הדש

טסקט

ידכ

רוציל

העדוה

חולשלו

התוא

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

,

רחאל

ןכמ

רתא

תא

שקהו

וילע

.

2

שקה

לע

.

3

ןזה

תא

םשה

וא

תא

רפסמ

ןופלטה

לש

ןעמנה

,

וא

יטרפ

תריצי

רשק

םירחא

לש

ןעמנה

תרמשש

,

רחאלו

ןכמ

רחב

ךותמ

המישרה

העיפומש

.

םא

ןעמנה

אל

עיפומ

שיאכ

רשק

,

ןזה

תא

רפסמ

ןופלטה

לש

ןעמנה

ןפואב

ינדי

.

4

שקה

לע

בותכ

העדוה

ןזהו

תא

ףוג

העדוהה

.

5

םא

ךנוצרב

ףיסוהל

ץבוק

ףרוצמ

,

שקה

לע

רחבו

תורשפאב

היוצרה

.

6

ידכ

חולשל

תא

העדוהה

,

שקה

לע

חלש

.

םא

אצת

העדוהמ

ינפל

התחילש

,

איה

רמשית

הטויטכ

.

החישה

גיותת

םע

הלימה

תוטויט

.

57

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

אורקל

העדוה

הלבקתהש

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

החישה

היוצרה

.

3

םא

העדוהה

ןיידע

אל

הדרי

,

שקה

הילע

קזחהו

התוא

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

דרוה

העדוה

.

לכ

תועדוהה

ולבקתהש

תורמשנ

תרירבכ

לדחמ

ןורכיזב

ןקתהה

.

ידכ

בישהל

לע

העדוה

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

החישה

הליכמש

תא

העדוהה

.

3

ןזה

תא

ךתבושת

שקהו

לע

חלש

.

ידכ

ריבעהל

העדוה

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

,

רחאל

ןכמ

רתא

שקהו

לע

.

2

שקה

לע

החישה

תללוכש

תא

העדוהה

ךנוצרבש

ריבעהל

.

3

עג

העיגנ

הכורא

העדוהב

ךנוצרבש

ריבעהל

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רבעה

העדוה

.

4

ןזה

תא

םשה

וא

תא

רפסמ

ןופלטה

לש

ןעמנה

,

וא

יטרפ

תריצי

רשק

םירחא

לש

ןעמנה

תרמשש

,

רחאלו

ןכמ

רחב

ךותמ

המישרה

העיפומש

.

םא

ןעמנה

אל

עיפומ

שיאכ

רשק

,

ןזה

תא

רפסמ

ןופלטה

לש

ןעמנה

ןפואב

ינדי

.

5

ךורע

תא

העדוהה

,

תעבו

ךרוצה

שקה

לע

חלש

.

ידכ

רומשל

ץבוק

לולכה

העדוהב

תלביקש

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

החישה

ךנוצרבש

חותפל

.

3

םא

העדוהה

ןיידע

אל

הדרי

,

שקה

הילע

קזחהו

התוא

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

דרוה

העדוה

.

4

עג

העיגנ

הכורא

ץבוקב

ךנוצרבש

רומשל

רחאלו

ןכמ

רחב

תורשפאב

היוצרה

.

ןוגרא

תועדוהה

ידכ

קוחמל

העדוה

1

ךותמ

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שפח

שקהו

לע

שקהו

וילע

.

2

שקה

לע

החישה

תללוכש

תא

העדוהה

ךנוצרבש

קוחמל

.

3

עג

העיגנ

הכורא

העדוהב

ךנוצרבש

קוחמל

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

קחמ

העדוה

<

קחמ

.

ידכ

קוחמל

תוחיש

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

קחמ

תוחיש

.

3

ןמס

תא

תובית

ןומיסה

לש

תוחישה

ךנוצרבש

קוחמל

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

<

קחמ

.

ידכ

ןמסל

העדוה

בכוכב

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

החישה

ךנוצרבש

חותפל

.

3

העדוהב

ךנוצרבש

ןמסל

בכוכב

,

שקה

לע

.

4

ידכ

ריסהל

תא

בכוכה

העדוההמ

,

שקה

לע

.

ידכ

גיצהל

תועדוה

תונמוסמ

בכוכב

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

תועדוה

םע

בכוכ

.

3

לכ

תועדוהה