Sony Xperia E4g - טעינת ההתקן

background image

םינוקית

תישרומ

לש

Sony

םילוכי

ףילחהל

התוא

.

םלועל

לא

חתפת

וא

קרפת

תא

ןקתהה

ךמצעב

.

תחיתפ

ןקתהה

הלולע

םורגל

קזנ

לולשיש

תא

תוירחאה

רישכמל

.

רשאכ

ןקתהה

אצוי

לעפמהמ

,

הללוסה

הנועט

תיקלח

.

תמר

הללוסה

היושע

תויהל

הכומנ

ידמל

,

םאתהב

ךשמל

ןמזה

ובש

ןקתהה

היה

הזיראב

דע

תשכרש

ותוא

.

ןכל

ץלמומ

ןועטל

תא

הללוסה

תוחפל

30

תוקד

ינפל

ליעפתש

תא

ןקתהה

םעפב

הנושארה

.

לכות

ךישמהל

שמתשהל

ןקתהב

ןמזב

אוהש

ןעטנ

.

לבק

עדימ

ףסונ

לע

הללוסה

דציכ

רפשל

תא

היעוציב

אשונב

הללוס

לוהינו

תכירצ

למשח

ףדב

108

.

10

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ןועטל

תא

ןקתהה

1

רבח

תא

ןעטמה

עקשל

למשח

.

2

רבח

הצק

דחא

לש

לבכ

USB

לא

ןעטמה

)

וא

לא

תאיצי

USB

לש

בשחמ

.(

3

רבח

תא

הצקה

ינשה

לש

לבכה

לא

תאיצי

ורקימ

USB

ןקתהב

,

רשאכ

למס

ה

-

USB

הנופ

יפלכ

הלעמ

.

רשאכ

הניעטה

הליחתמ

,

תירונ

יוויחה

תראומ

.

4

רשאכ

ןקתהה

ןעטנ

ואולמב

,

קתנ

תא

לבכה

ןקתההמ

לע

-

ידי

ותכישמ

רשי

הצוחה

.

דפקה

אל

ףפוכל

תא

רבחמה

.

םא

הללוסה

הנקורתה

ןיטולחל

,

ןכתיי

ופלחיש

המכ

תוקד

דע

תירונש

יוויחה

קלדית

למסו

הניעטה

עיפוי

.

סוטס

תירונ

יוויחה

לש

הללוסה

קורי

תמר

הניעטה

לש

הללוסה

ההובג

מ

-

90%

םודא

בהבהמ

הללוסה

תנעטנ

תמרו

הניעטה

לש

הלוסה

הכומנ

מ

-

15%

םותכ

הללוסה

תנעטנ

תמרו

הניעטה

לש

הלוסה

הכומנ

מ

-

90%

11

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

תונוכת

תויסיסב

שומיש

ךסמב

עגמה

השקה

חתפ

וא

רחב

טירפ

.

ןמס

וא

לטב

ןומיס

לש

הבית

וא

תורשפא

.

ןזה

טסקט

תועצמאב

תדלקמה