Sony Xperia E4g - מקלדת וירטואלית

background image

תילאוטריווה

ןיזהלו

טסקט

תועצמאב

די

תחא

דבלב

,

לכות

םוקמב

תאז

ליעפהל

תדלקמ

דיל

תחא

.

ךתורשפאב

רוחבל

דע

שולש

תופש

טלקל

טסקט

.

תדלקמה

ההזמ

תא

הפשה

הבש

התא

שמתשמ

הזוחו

תא

םילימה

רובע

הפשה

הבש

התא

דילקמ

.

קלח

םימושייהמ

םיחתופ

תא

תדלקמה

תילאוטריווה

ןפואב

יטמוטוא

,

המגודל

,

ימושיי

אוד

"

ל

תועדוהו

טסקט

.

1

קחמ

תא

ותה

ינפלש

ןמסה

2

ןזה

תרזחה

הררג

וא

רשא

טלק

טסקט

.

3

ןזה

חוור

.

4

םאתה

תישיא

תא

תדלקמה

.

שקמ

הז

םלענ

תדלקמהשכ

תמאתומ

תישיא

.

5

גצה

םירפסמ

םינמיסו

.

תלבקל

םינמיס

םיפסונ

,

שקה

לע

.

6

רבעמ

ןיב

תויתוא

תונטק

,

תויתוא

תונושאר

תוישיר

תויתואו

תוישיר

.

רובע

תופש

תומיוסמ

,

שקמ

הז

שמשמ

תלבקל

השיג

תויתואל

תופסונ

הפשב

.

ידכ

גיצהל

תא

ה

תדלקמ

תילאוטריווה

תנזהל

טסקט

שקה

לע

הדש

תנזה

טסקט

ידכ

שמתשהל

תדלקמב

תילאוטריווה

ןוויכב

הגוצת

יקפוא

רשאכ

תדלקמה

תילאוטריווה

תגצומ

לע

ךסמה

,

בבוס

תא

ןקתהה

לע

דצה

.

ןכתיי

היהיש

ךילע

ןנווכל

תא

תורדגהה

המכב

םימושיי

ידכ

רשפאל

ןוויכ

בחורל

.

ידכ

ןיזהל

טסקט

ות

רחא

ות

1

ידכ

ןיזהל

ות

יולג

תדלקמב

,

שקה

לע

ותה

יוצרה

.

2

ידכ

ןיזהל

טנאירו

לש

ות

,

עג

העיגנ

הכורא

ותב

ליגר

תדלקמב

תגצהל

המישר

לש

תויורשפאה

תונימזה

,

רחאלו

ןכמ

רחב

ךותמ

המישרה

.

המגודל

,

ידכ

ןיזהל

תא

תואה

é

,

עג

העיגנ

הכורא

תואב

e

דע

וגצויש

תויורשפא

תופסונ

רחאלו

ןכמ

רורג

תורשפאל

é

ידכ

רוחבל

הב

רשאכ

עבצאה

תראשנ

הצוחל

לע

תדלקמה

.

ידכ

ןיזהל

הדוקנ

רחאל

ןיזתש

הלימ

,

שקה

םיימעפ

לע

שקמ

חוורה

.

40

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ןיזהל

טסקט

תועצמאב

היצקנופה

'

טלק

תזזהב

עבצא

'

1

רשאכ

תדלקמה

תילאוטריווה

תגצומ

,

קלחה

תא

ךעבצא

תואמ

תואל

ידכ

תוותהל

תא

הלימה

ךנוצרבש

בותכל

.

2

םויסב

הנזה

לש

הלימ

,

םרה

תא

עבצאה

.

העיפומ

העצה

לש

הלימ

,

ססבתהב

לע

תויתואה

תיוותהש

.

3

םא

הלימה

תשקובמה

הניא

העיפומ

,

שקה

לע

ידכ

גיצהל

תא

ראש