Sony Xperia E4g - עריכת טקסט

background image

םימושייה

2

רחב

תא

לכ

טסקטה

3

רוזג

טסקט

4

קתעה

טסקט

5

קבדה

טסקט

עיפומ

קר

רשאכ

תרמש

טסקט

חולב

.

42

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

רוחבל

טסקט

1

ןזה

טסקט

רחאלו

ןכמ

שקה

םיימעפ

לע

טסקטה

.

הלימה

הילעש

שיקת

שגדות

םינמסב

ינשמ

םידדצה

.

2

רורג

תא

םינמסה

הנימי

וא

הלאמש

ידכ

רוחבל

טסקט

ףסונ

.

ידכ

ךורעל

טסקט

1

ןזה

טסקט

רחאלו

ןכמ

שקה

םיימעפ

לע

טסקטה

ןזוהש

ידכ

עיפויש

לגרס

םימושייה

.

2

רחב

תא

טסקטה

ךנוצרבש

ךורעל

,

רחאלו

ןכמ

שמתשה

םילכב

לגרסב

םימושייה

ידכ

עצבל

תא

םייונישה

םייוצרה

.

המאתה

תישיא

לש

תדלקמ

Xperia

תעב

תנזה

טסקט

תועצמאב

תדלקמה

תילאוטריווה

,

לכות

תשגל

תורדגהל

תדלקמה

תורדגהלו

תורחא

לש

טלק

טסקט

,

ועייסיש

ךל

,

המגודל

,

רידגהל

תויורשפא

תופשל

הביתכ

,

יוזיח

טסקט

ןוקיתו

,

םיחוור

םייטמוטוא

תודוקנו

תוריהמ

ףוסב

טפשמ

.

תדלקמה

הלוכי

שמתשהל

םינותנב

םושיימ

אודה

"

ל

םימושייו

םירחא

ידכ

דומלל

תא

ןונגס

הביתכה

ךלש

.

לכות

אוצמל

םג

ךירדמ

המאתה

תישיא

החניש

ךתוא

ךילהתב

תעיבק

תורדגהה

תויסיסבה

רתויב

,

ידכ

עייסל

ךל

ליחתהל

לועפל

תוריהמב

.

ידכ

תשגל

תורדגהל

תדלקמה

תילאוטריווה

1

ךלהמב

תנזה

טסקט

תועצמאב

תדלקמה

תילאוטריווה

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

תדלקמ

תמאתומ

תישיא

הנשו

תא

תורדגהה

ךנוצרכ

.

3

ידכ

ףיסוהל

תפש

הביתכ

רובע

טלק

טסקטה

,

שקה

לע

תפש

הביתכ

ןמסו

תא

תובית

ןומיסה

תויטנוולרה

.

4

שקה

לע

רושיא

ידכ

רשאל

.

ידכ

תונשל

תא

תורדגה

תועצהה

םילימל

1

תעב

תנזה

טסקט

תועצמאב

תדלקמה

תילאוטריווה

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

תדלקמ

תמאתומ

תישיא

<

תועצה

םילימל

.

3

רחב

תורשפא

.

ידכ

רוחבל

תטיש

טלק

1

תעב

תנזה

טסקט

תועצמאב

תדלקמה

לעש

ךסמה

,

רורג

תא

תרוש

בצמה

יפלכ

הטמ

ידכ

חותפל

תא

ךסמ

תוארתהה

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

רחב

תורשפא

.

ידכ

שמתשהל

ןונגסב

הביתכה

ךלש

1

תעב

תנזה

טסקט

תועצמאב

תדלקמה

תילאוטריווה

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

תדלקמ

תמאתומ

תישיא

<

שמתשה

ןונגסב

הביתכה

ילש

רחבו

רוקמ

.

ידכ

רוחבל

היצאירו

לש

תסירפ

תדלקמ

תויצאירו

לש

הסרפ

תודעוימ

תדלקמל

תילאוטריווה

ןכתייו

אלש

ויהי

תונימז

לכב

תופש

הביתכה

.

1

תעב

תנזה

טסקט

תועצמאב

תדלקמה