Sony Xperia E4g - קבלת שיחות

background image

םיליבומ

(

תאו

רפסמ

ןופלטה

שקהו

לע

.

ידכ

ףיסוהל

רפסמ

גויח

רישי

ףדל

החיתפה

1

עג

העיגנ

הכורא

רוזאב

קיר

ףדב

החיתפה

דע

ןקתההש

טוטרי

טירפתו

המאתהה

תישיאה

עיפוי

.

2

טירפתב

המאתהה

תישיאה

,

שקה

לע

םימושיי

<

ירוציק

ךרד

.

3

לולג

תמישרב

םימושייה

רחבו

גויח

רישי

.

4

רחב

תא

שיא

רשקה

רפסמהו

םהבש

ךנוצרב

שמתשהל

רפסמכ

גויחה

רישיה

.

הגצה

וא

הרתסה

לש

רפסמ

ןופלטה

ךתורשפאב

רוחבל

גיצהל

וא

ריתסהל

תא

רפסמ

ןופלטה

לכב

םינקתהה

לש

ינעמנ

תוחישה

רשאכ

רשקתת

םהילא

.

ידכ

גיצהל

וא

ריתסהל

תא

רפסמ

ןופלטה

ךלש

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

תורדגה

<

החיש

<

תורדגה

תופסונ

<

החיש

ההוזמ

שקהו

וילע

.

תלבק

תוחיש

ידכ

תונעל

החישל

ידכ

ברסל

החישל

ידכ

קיתשהל

תא

לוצלצה

לש

החיש

תסנכנ

תעב

תלבק

החישה

,

ץחל

לע

שקמ

תמצוע

לוקה

.

שומיש

ןובישמב

ךתורשפאב

שמתשהל

םושייב

ןובישמה

ןקתהב

ידכ

בישהל

תוחישל

רשאכ

התא

קוסע

וא

הרקמב

ץימחתש

החיש

.

לכות

ליעפהל

תא

תייצקנופ

ןובישמה

יטמוטואה

עובקלו

המכ

תוינש

שי

ןיתמהל

ינפל

תוחישהש

ונעיי

ןפואב

יטמוטוא

.

לכות

םג

בתנל

ןפואב

ינדי

תוחיש

ןובישמל

רשאכ

התא

קוסע

ךניאו

לוכי

בישהל

ןהל

.

ףסונב

,

לכות

תשגל

תועדוהל

וראשוהש

ןובישמב

תורישי

ןקתההמ

.

ינפל

שמתשתש

ןובישמב

,

ךילע

דילקהל

תעדוה

חיתפ

.

ידכ

טילקהל

תעדוה

חיתפ

רובע

ןובישמה

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

תורדגה

<

החיש

<

ןובישמ

<

תועדוה

החיתפ

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

טלקה

תעדוה

החיתפ

השדח

רחאלו

ןכמ

לעפ

םאתהב

תוארוהל

תוגצומה

לע

ךסמה

.

ידכ

ליעפהל

הנעמ

יטמוטוא

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

החיש

<

ןובישמ

שקהו

וילע

.

3

ןמס

תא

הביתה

ןובישמ

.

םא

אל

רידגת

תייהשה

ןמז

רובע

הנעמ

יטמוטוא

תומישל

,

השעיי

שומיש

ךרעב

תרירב

לדחמה

.

45

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

תוחדל

החיש

תועצמאב

ןובישמה

רשאכ

העיגמ

החיש

תסנכנ

,

רורג

תא

תויורשפא

הבוגת

יפלכ

הלעמ

רחאלו

ןכמ

רחב

החד

םע

ןובישמ

.

ידכ

רידגהל

תייהשה

ןמז

הנעמל

יטמוטוא

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

החיש

<

ןובישמ

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

בשה

ירחא

.

4

ןווכ

תא

העשה

לע

-

ידי

הלילג

הלעמל

וא

הטמל

.

5

שקה

לע

עצוב

.

ידכ

ןיזאהל

תועדוהל

ןובישמב

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

תורדגה

<

החיש

<

ןובישמ

<

תועדוה

שקהו

וילע

.

3

רחב

תא

העדוהה

תילוקה

ךנוצרבש

ןיזאהל

הל

.

ךתורשפאב

ןיזאהל

תועדוהל

ןובישמב

תורישי

ךותמ

ןמוי

תוחישה

לע

-

ידי

השקה

לע

.

תייחד

החיש

תועצמאב

תעדוה

טסקט

ךתורשפאב

תוחדל

החיש

תועצמאב

תעדוה

טסקט

.

רשאכ

םיחוד

החיש

תועצמאב

העדוה

וזכ

,

העדוהה

תחלשנ

תיטמוטוא

לא

רשקתמה

תנסחואמו

תרמשנב

החישב

לש

םושייה

'

תועדוה

'

םע

שיא

רשקה

.

ךתורשפאב

רוחבל

ךותמ

רפסמ

תועדוה

תורדגומ

שארמ

תונימזה

ןקתהב

,

וא

רוציל

העדוה

השדח

.

ךתורשפאב

רוציל

תועדוה

תומאתומ

תישיא

ךלשמ

לע

-

ידי

תכירע

תועדוהה

תורדגומה

שארמ

.

ידכ

תוחדל

החיש

תועצמאב

תעדוה

טסקט

1

רשאכ

העיגמ

החיש

תסנכנ

,

רורג

תא

תויורשפא

הבוגת

יפלכ

הלעמ

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

החד

םע

העדוה

.

2

רחב

העדוה

תרדגומ

שארמ

וא

שקה

לע

בותכו

העדוה

השדח

.

ידכ

תוחדל

החיש

היינש

תועצמאב

תעדוה

טסקט

1

רשאכ

התא

עמוש

םיפוצפצ

םירזוח

ךלהמב

החיש

,

רורג

תא

החד

םע

העדוה

יפלכ

הלעמ

.

2

רחב

העדוה

תרדגומ

שארמ

וא

שקה

לע

בותכו

העדוה

השדח

.

ידכ

ךורעל

תא

תעדוה

טסקטה

תשמשמה

תייחדל

החיש

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

החיש

<

החד

החיש

םע

העדוה

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

העדוהה

ךנוצרבש

ךורעל

עצבו

תא