Sony Xperia E4g - שיחות נוכחיות

background image

םייונישה

םישורדה

.

4

שקה

לע

רושיא

.

תוחיש

תויחכונ

46

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

1

תנזה

םירפסמ

ךלהמב

החיש

2

תלעפה

לוקמרה

ךלהמב

החיש

3

תרבעה

החישה

תיחכונה

הנתמהל

וא

תכישמ

החישה

4

תחיתפ

תמישר

ישנא

רשקה

5

תקתשה

ןופורקימה

ךלהמב

החיש

6

םויס

החיש

ידכ

תונשל

תא

תמצוע

לוקה

לוקמרב

היינזואה

ךלהמב

החיש

ץחל

לע

שקמ

תמצוע

לוקה

יפלכ

הלעמ

וא

הטמ

.

ידכ

ליעפהל

תא

ךסמה

ךלהמב

החיש

ץחל

הציחל

הרצק

לע

.

שומיש

ןמויב

תוחיש

ןמויב

תוחישה

,

לכות

תוארל

תמישר

תוחיש

אלש

ונענ

,

תוחיש

ולבקתהש

תוחישו

תואצוי

.

ידכ

גיצהל

תוחיש

אלש

ונענ

1

םא

תומייק

תוחיש

אלש

ונענ

,

עיפוי

תרושב

בצמה

למסה

.

רורג

תא

תרוש

בצמה

יפלכ

הטמ

.

2

שקה

לע

החיש

אלש

התנענ

.

ידכ

גייחל

רפסמל

ךותמ

ןמוי

תוחישה

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

שקהו

לע

ןופלט

.

תגוצת

ןמוי

תוחישה

העיפומ

קלחב

ןוילעה

לש

ךסמה

.

3

ידכ

גייחל

תורישי

רפסמל

םיוסמ

,

שקה

לע

רפסמה

.

ידכ

ךורעל

רפסמ

ינפל

גויחה

,

עג

העיגנ

הכורא

רפסמב

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ךורע

רפסמ

ינפל

החיש

.

ןתינ

גייחל

רפסמל

םג

לע

-

ידי

השקה

לע

<

גייח

הרזח

.

ידכ

ףיסוהל

רפסמ

ןמוימ

תוחישה

ישנאל

רשקה

ךלש

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

שקהו

לע

ןופלט

.

תגוצת

ןמוי

תוחישה

העיפומ

קלחב

ןוילעה

לש

ךסמה

.

3

עג

העיגנ

הכורא

רפסמב

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ףסוה

ישנאל

רשק

.

4

שקה

לע

שיא

רשקה

יוצרה

וא

שקה

לע

רוצ

שיא

רשק

שדח

.

5

ךורע

תא

יטרפ

שיא

רשקה

שקהו

לע

עצוב

.

ידכ

ריתסהל

תא

ןמוי

תוחישה

1

ב

-

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

ןופלט

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

<

רתסה

ןמוי

תוחיש

.

תרבעה

תוחיש

ןתינ

ריבעהל

תוחיש

,

המגודל

,

רפסמל

ןופלט

רחא

וא

תורישל

הנעמ

ילוק

.

ידכ

ריבעהל

תוחיש

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

תורדגה

<

החיש

.

3

שקה

לע

תרבעה

תוחיש

רחבו

תחאב