Sony Xperia E4g - תא קולי

background image

תבורמ

םיפתתשמ

,

ןתינ

להנל

החיש

ליבקמב

םע

ינש

םישנא

וא

רתוי

.

ידכ

לבקל

םיטרפ

לע

רפסמ

םיפתתשמה

ןתינש

ףיסוהל

תחישל

הדיעו

,

הנפ

ליעפמל

תשרה

ךלש

.

ידכ

עצבל

תחיש

הדיעו

1

ךלהמב

החיש

תיחכונ

,

שקה

לע

.

2

גייח

רפסמל

לש

ףתתשמה

ינשה

שקהו

לע

.

ףתתשמה

ןושארה

רבעומ

בצמל

הנתמה

.

3

שקה

לע

ידכ

ףיסוהל

תא

ףתתשמה

ינשה

תחישל

הדיעווה

.

4

רוזח

לע

םיבלש

1

דע

3

ידכ

ףיסוהל

םיפתתשמ

םיפסונ

החישל

.

ידכ

םייקל

החיש

תיטרפ

םע

ףתתשמ

תחישב

הדיעו

1

ךלהמב

תחיש

הדיעו

,

שקה

לע

להנ

.

2

שקה

לע

רפסמ

ןופלטה

לש

ףתתשמה

ומעש

ךנוצרב

םייקל

החיש

תיטרפ

.

3

ידכ

םייסל

תא

החישה

תיטרפה

רוזחלו

תחישל

הדיעווה

,

שקה

לע

.

ידכ

ררחשל

ףתתשמ

תחישמ

הדיעו

1

ךלהמב

תחיש

הדיעו

,

שקה

לע

להנ

.

2

שקה

לע

דצל

ףתתשמה

ךנוצרבש

ררחשל

.

ידכ

םייסל

תחיש

הדיעו

ךלהמב

תחיש

הדיעו

,

שקה

לע

םייס

תחיש

הדיעו

.

את

ילוק

םא

יונמה

ךלש

ללוכ

תוריש

הנעמ

ןיאו

ךתורשפאב

תונעל

תוחישל

,

םירשקתמה

ולכוי

ריאשהל

ךל

תועדוה

תוילוק

.

ךרדב

ללכ

,

רפסמ

תורישה

לש

אתה

ילוקה

רומש

סיטרכב

ה

-

SIM

.

םא

אל

,

לכות

לבקל

ותוא

קפסמ

תורישה

ןיזהלו

ותוא

תינדי

.

ידכ

ןיזהל

תא

רפסמ

השיגה

אתל

ילוקה

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

תורדגה

<

החיש

<

את

ילוק

<

תורדגה

את

ילוק

<

רפסמ

ראוד

ילוק

שקהו

וילע

.

3

ןזה

תא

רפסמ

אתה

ילוקה

.

4

שקה

לע

רושיא

.

ידכ

גייחל

תורישל

אתה

ילוקה

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

ןופלט

שקהו

וילע

.

3

עג

העיגנ

הכורא

ב

-

1

.

49

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

תוחיש

םוריח

ןקתהה

ךלש

ךמות

ירפסמב

םוריח