Sony Xperia E4g - האזנה למוזיקה

background image

הידמיטלומ

)

וידוא

,

תונומת

ואדיוו

,(

דרוה

תא

הריקסה

תינכטה

רובע

ןקתהה

ךלש

ףדב

www.sonymobile.com/support

.

הנזאה

הקיזומל

שמתשה

םושייב

Walkman®

ידכ

ןיזאהל

הקיזומל

תפדעומה

ירפסלו

עמש

.

1

חתפ

תא

טירפת

ףד

החיתפה

לש

Walkman®

2

שפח

לכב

םירישה

םירומשה

ןקתהב

ךלש

3

גצה

תא

רות

הלעפהה

יחכונה

4

תנומת

םובלא

)

םא

הנימז

(

5

שקה

ידכ

רובעל

רישל

םדוקה

רותב

העמשהה

עג

העיגנ

הכורא

ידכ

ץירהל

הרוחא

ךותב

רישה

יחכונה

6

עמשה

וא

ההשה

ריש

7

שקה

ידכ

רובעל

רישל

אבה

רותב

העמשהה

עג

העיגנ

הכורא

ידכ

ץירהל

המידק

ךותב

רישה

יחכונה

8

לעפה

ןפואב

יארקא

םיריש

רותב

הלעפהה

יחכונה

9

רוזח

לע

לכ

םירישה

רותב

הלעפהה

יחכונה

10

ןווחמ

תומדקתה

-

רורג

תא

ןווחמה

וא

שקה

ךרואל

וקה

ידכ

ץירהל

המידק

וא

הרוחא

11

ךשמ

ןמזה

ללוכה

לש

רישה

יחכונה

12

ךשמ

ןמזה

ףלחש

רישב

יחכונה

64

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ףד

החיתפה

לש

Walkman®

1

רורג

תא

הצקה

ילאמשה

לש

ךסמה

הנימי

ידכ

חותפל

תא

טירפת

ףד

החיתפה

לש

Walkman®

2

לולג

יפלכ

הלעמ

וא

הטמ

תגצהל

ןכות

3

עמשה

ריש

תועצמאב

םושייה

Walkman®

4

רוזח

לא

ךסמ

ןגנ

הקיזומה

לש

Walkman®

ידכ

עימשהל

ריש

תועצמאב

םושייה

Walkman®

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

רורג

הנימי

תא

הצקה

ילאמשה

לש

ךסמה

.

3

רחב

תיירוגטק

הקיזומ

.

4

שקה

לע

ריש

ידכ

עימשהל

ותוא

.

ןכתיי

אלש

לכות

עימשהל

םיטירפ

םינגומה

תויוכזב

םירצוי

.

אנא

אדו

שיש

ךל

תא

תויוכזה

תושורדה

לע

רמוחה

ךתנווכבש

ףתשל

.

ידכ

שפחל

טנרטניאב

עדימ

רושקה

רישל

רשאכ

ריש

עמשומ

םושייב

Walkman®

,

שקה

לע

תנומת

םובלא

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ןצחל

ףוסניאה

.

ןצחל

ףוסניאה

קינעמ

השיג

םיבאשמל

םינווקמ

םירושקה

רישל

,

ןוגכ

ינוטרס

ואידיו

ב

-

YouTube™

,

םילימ

לש

םיריש

עדימו

לע

ןמאה