Sony Xperia E4g - רשימות השמעה

background image

הקיזומהמ

הרומשש

ןקתהב

.

ידכ

רוציל

תומישר

העמשה

ךלשמ

1

ךותמ

ףד

החיתפה

לש

Walkman®

,

עג

העיגנ

הכורא

םשב

םובלאה

וא

רישה

ותואש

ךנוצרב

ףיסוהל

תמישרל

העמשה

.

2

טירפתב

חתפנש

,

שקה

לע

ףסוה

לא

...

<

רוצ

תמישר

העמשה

השדח

.

3

ןזה

םש

רובע

תמישר

העמשהה

שקהו

לע

רושיא

.

ךתורשפאב

םג

שיקהל

לע

תנומת

םובלאה

רחאלו

ןכמ

שיקהל

לע

ידכ

רוציל

תמישר

העמשה

השדח

.

ידכ

ליעפהל

תומישר

העמשה

ךלשמ

1

חתפ

תא

טירפת

ףד

החיתפה

לש

Walkman®

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

תומישר

העמשה

.

2

תחת

תומישר

העמשה

,

רחב

תא

תמישר

העמשהה

ךנוצרבש

חותפל

.

3

םא

ךנוצרב

עימשהל

תא

לכ

םירישה

,

שקה

לע

לעפה

לכה

רדסב

יארקא

.

ידכ

ףיסוהל

םיריש

תמישרל

העמשה

1

ךותמ

ףד

החיתפה

לש

Walkman®

,

ןייע

רישל

וא

םובלאל

ותואש

ךנוצרב

ףיסוהל

תמישרל

העמשה

.

2

עג

העיגנ

הכורא

םשב

רישה

וא

םובלאה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ףסוה

לא

...

.

3

שקה

לע

םשה

לש

תמישר

העמשהה

הילאש

ךנוצרב

ףיסוהל

תא

םובלאה

וא

רישה

.

םובלאה

וא

רישה

ףסונ

תמישרל

העמשהה

.

ידכ

ריסהל

ריש

תמישרמ

העמשה

1

תמישרב

הלעפה

,

עג

העיגנ

הכורא

םשב

רישה

ךנוצרבש

קוחמל

.

2

שקה

לע

קחמ

תמישרמ

העמשה

.

ןכתיי

אלש

לכות

קוחמל

ריש

רמשנש

סיטרכב

ןורכיז

וא

ןוסחאב

ימינפה

לש

ןקתהה

.

66

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

קוחמל

תמישר

העמשה

1

חתפ

תא

טירפת

ףד

החיתפה

לש

Walkman®

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

תומישר

העמשה

.

2

עג

העיגנ

הכורא

תמישרב

העמשהה

ךנוצרבש

קוחמל

.

3

שקה

לע

קחמ

.

4

שקה

םעפ

תפסונ

לע

קחמ

ידכ

רשאל

תא

הלועפה

.

אל

ןתינ

קוחמל

תומישר

העמשה

תומכח

.

ףותיש

הקיזומ

ידכ

ףתשל

ריש

1

ףדמ

החיתפה

לש

Walkman®

רחאלו

ןכמ

טוונ

רישל

וא

םובלאל

ךנוצרבש

ףתשל

.

2

עג

העיגנ

הכורא

םשב

רישה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ףתש

.

3

רחב

םושיי

ךותמ

המישרה

רחאלו

ןכמ

לעפ

םאתהב

תוארוהל

תוגצומה

לע

ךסמה

.

לכות

םג

ףתשל

םימובלא

תומישרו

העמשה

התואב

ךרד

.

רופיש

לילצה

ידכ

רפשל

תא

תוכיא

לילצה

תרזעב

רזיילוקאה

1

םושייהשכ

Walkman®

חותפ

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

תורדגה

<

ירופיש

לילצ

.

3

ידכ

ןנווכל

תא

לילצה

ןפואב

ינדי

,

רורג

תא

ינצחל

תעוצר

םירדתה

יפלכ

הלעמ

וא

הטמ

.

ידכ

ןנווכל

תא

לילצה

ןפואב

יטמוטוא

,

שקה

לע

רחבו

ןונגסב

.

ידכ

ליעפהל

תא

תנוכת

לילצה

'

דנוארס

'

1

םושייהשכ

Walkman®

חותפ

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

תורדגה

<

ירופיש

לילצ

<

תורדגה

<

לילצ

דנוארס

)

VPT

(

.

3

רחב

הרדגה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רושיא

ידכ

רשאל

.

המדמ

המדמה

ףיסומ

םיטקפא

םייתוזח

םירישל

ךלהמב

םתעמשה

.

םיטקפאה

רובע

לכ

ריש

םיססובמ

לע

ינייפאמ

הקיזומה

.

םה

םינתשמ

,

המגודל

,

הבוגתב