Sony Xperia E4g - הגדרות כלליות של המצלמה

background image

תוילאוטריו

.

טקפא

יתריצי

לחה

םיטקפא

לע

םימולצת

וא

ינוטרס

ואידיו

.

Timeshift burst

שפח

תא

םולצתה

בוטה

רתויב

ךותמ

ףצר

תונומת

.

Social live

רדש

ןוטרס

ואידיו

רודישב

יח

ל

-

Facebook™

.

ףצר

המרונפ

םלצ

םימולצת

םיימרונפ

ילעבו

תיווז

הבחר

.

Sound Photo

םלצ

םימולצת

םע

לילצ

עקר

.

AR fun

לעפה

םע

םיטקייבוא

םיילאוטריו

ךסמב

הגוצתה

המידקמה

לש

המלצמה

רשעהו

תא

ףסוא

םימולצתה

ינוטרסו

ואידיווה

ךלש

.

םוליצ

ימצע

םלצ

םימולצת

םע

תונונגס

ןקויד

ןמזב

תמא

.

74

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

יוהיז

יטמוטוא

לש

תריז

םוליצ

בצמ

יוהיז

יטמוטוא

לש

תריז

םוליצה

ההזמ

תא

םיאנתה

םהבש

התא

םלצמ

ןנווכמו

ןפואב

יטמוטוא

תא

תורדגהה

ידכ

חיטבהל

םלצתש

תא

םולצתה

יבטימה

ירשפאה

.

בצמ

ינדי

שמתשה

בצמב

ינדי

רשאכ

ךנוצרב

ןנווכל

ןפואב

ינדי

תא

תורדגה

המלצמה

םוליצל

םימולצת

םינוטרסו

.

טקפא

AR

ןתינ

ליחהל

םיטקפא

גוסמ

AR

)

תואיצמ

תרבגומ

(

לע

םימולצתה

וא

ינוטרס

ואידיווה

ךלש

םתושעלו

םינהמ

רתוי

.

תעב

שומיש

המלצמב

,

הרדגה

וז

תרשפאמ

בלשל

תוריז

םוליצ

תלת

-

תוידממ

תונומתב

וא

ינוטרסב

ואידיווה

ךלש

.

רחב

תריז

םוליצ

היוצר

םאתהו

תא

םוקימה

הלש

ךסמב

הגוצתה

המידקמה

.

טקפא

יתריצי

ךתורשפאב

ליחהל

םיטקפא

םינוש

לע

םימולצת

וא

םינוטרס

.

המגודל

,

לכות

ףיסוהל

טקפא

'

יגלטסונ

'

ידכ

םורגל

םימולצתל

תואריהל

םינשי

רתוי

,

וא

ףיסוהל

טקפא

'

טוברש

'

ידכ

רוציל

הנומת

תעשעשמ

רתוי

.

Sweep Panorama

ןתינ

םלצל

תונומת

תובחר

-

תיווז

תונומתו

תוימרונפ

ןוויכב

יקפוא

וא

יכנא

,

הלועפב

הטושפ

לש

הציחל

-

הקירסו

.

ידכ

םלצל

םולצת

ימרונפ

1

לעפה

תא

המלצמה

.

2

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

רחב

.

3

ידכ

רוחבל

ןוויכ

םוליצ

,

שקה

לע

.

4

ץחל

לע

שקמ

המלצמה

ענהו

תא

המלצמה

תויטאב

תוביציבו

ןוויכל

העונתה

ןיוצמה

ךסמב

.

Timeshift burst

המלצמה

תמלצמ

ץרפ

לש

31

תונומת

םיחוורמב

לש

יתש

תוינש

-

היינש

תחא

ינפל

היינשו

תחא

ירחא

הציחלה

לע

שקמ

המלצמה

.

ךרדב

וז

לכות

רוזחל

רתאלו

תא

הנומתה

תמלשומה

.

ידכ

שמתשהל

ב

-

Timeshift Burst

1

לעפה

תא

המלצמה

.

2

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

רחב

.

3

םלצ

תונומת

.

תונומתה

תמליצש

ועיפוי

תגוצתב

תונומת

תורעזוממ

.

4

לולג

ךרואל

תונומתה

תורעזוממה

ידכ

רוחבל

תא

הנומתה

ךנוצרבש

רומשל

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

ייח

הרבח

'

ייח

הרבח

'

אוה

בצמ

םוליצ

לש

המלצמה

רשפאמה

םירזהל

ןכות

ואידיו

יח

ףדל

ה

-

Facebook™

ךלש

.

לכ

שורדש

אוה

רוביח

טנרטניא

ליעפ

תורבחתהו

ל

-

Facebook™

.

ךרוא

ינוטרס

ואידיו

הלאכ

לוכי

עיגהל

דע

10

תוקד

.

ידכ

רדשל

ןוטרס

ואידיו

רודישב

יח

תועצמאב

הנוכתה

'

ייח

הרבח

'

1

לעפה

תא

המלצמה

.

2

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

רחב

.

3

רבחתה

ןובשחל

ה

-

Facebook™

ךלש

.

4

שקה

לע

ידכ

ליחתהל

רודישב

.

5

ידכ

םלצל

הנומת

ךלהמב

רודישה

,

שקה

לע

.

6

ידכ

קיספהל

תא

רודישה

,

שקה

לע

.

םינפ

ןתינ

שמתשהל

בצמב

'

םינפ

'

ידכ

ליעפהל

תא

המלצמה

תימדקה

המלצמהו

תירקיעה

לע

תנמ

לכותש

םלצל

תא

ךמצע

דחי

םע

אשונה

.

75

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

בצמ

Multi camera

)

יוביר

תומלצמ

(

בצמ

Multi Camera

רשפאמ

םלצל

םולצת

בלשמה

תונומת

יתשמ

תויווז

תונוש

םינקתהו

םינוש

.

ךסמב

הגוצתה

המידקמה

לש

תמלצמ

ןקתהה

וגצוי

יתש

תונומת

-

תחא

המלצמהמ

ךלש

היינשהו

ןקתהמ

Xperia™

רבוחמ

וא

תמלצממ

Sony

תכמותש

ב

-

NFC

תייגולונכטבו

Wi-Fi Direct

.

רחאל

ןכמ

לכות

ךורעל

תא

המ

התאש

האור

ךסמב

הגוצתה

המידקמה

ינפל

םלצתש

םולצת

.

המגודל

,

םא

התא

אצמנ

םלואב

םיטרצנוק

,

הצרתו

םלצל

םולצת

בלשמש

הגוצת

לש

תרומזתה

תיווזמ

תחא

לשו

להקה

תיווזמ

תרחא

,

לכות

שמתשהל

בצמב

Multi Camera

ידכ

לבקל

טקפא

יבטימ

.

ןתינ

רידגהל

תא

בצמ

Multi Camera

תועצמאב

NFC

,

ליעפמש

תא

ךילהת

המאתהה

לש

ינש

םינקתהה

תועצמאב

תייגולונכט

Wi-Fi Direct

.

ינש

םינקתהה

םיבייח

ךומתל

ב

-

NFC

.

בצמ

ה

-

Multi camera

וניא

ןימז

לכב

םיקוושה

.

ידכ

שמתשהל

בצמב

Multi camera

)

יוביר

תומלצמ

(

1

לעפה

תא

תייצקנופ

ה

-

NFC

ינשב

םינקתהה

ךנוצרבש

רבחל

.

2

לעפה

תא

המלצמה

ןקתהב

ךלש

.

3

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

רחב

.

4

לע

םיכסמה

לש

ינש

םינקתהה

,

שקה

לע

.

5

ברק

תא

ירוזא

יוהיזה

לש

NFC

ינשב

םינקתהה

ידכ

םהש

ועגי

הז

הזב

.

ינש

םינקתהה

םירומא

רבחתהל

תעכ

תועצמאב

תייגולונכט

Wi-Fi Direct

.

6

רחאל

ינשש

םינקתהה

ורבוח

,

ועיפוי

יתש

תונומת

ךסמב

הגוצתה

המידקמה

לש

ןקתהה

-

תחא

ךסממ

הגוצתה

המידקמה

לש

המלצמה

היינשהו

ךסממ

הגוצתה

המידקמה

לש

ןקתהה

רבוחמה

.

7

ידכ

ךורעל

תא

תונומתה

ךסמב

הגוצתה

המידקמה

,

שקה

לע

.

8

ךורע

תא

תונומתה

יפכ

ךנוצר

.

המגודל

,

לכות

שיקהל

השקה

הכורא

לע

הנומת

רורגלו

התוא

דצל

ינשה

לש

ךסמ

הגוצתה

המידקמה

ידכ

תונשל

תא

רדסה

.

9

רשאכ

םייסת

ךורעל

היהתו

ןכומ

דוכלל

תא

הנומתה

תבלושמה

תיפוסה

,

שקה

לע

עצוב

<

.

רופיש

ןקוידה

שמתשה

הנוכתב

וז

ידכ

ליחהל

םיטקפא

רופישל

תונומת

ןקויד

דימ

רחאל

ןמוליצ

,

ידכ

חיטבהל

תואצות

תולועמ

.

ידכ

שמתשהל

תנוכתב

רופיש

ןקוידה

1

לעפה

תא

המלצמה

.

2

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

ידכ

גיצהל

תא

ררוב

ןונגסה

,

קלחה

יפלכ

הלעמ

לע

ךסמה

,

רחאלו

ןכמ

רחב

ןונגס

ןקויד

רובע

תונומתה

ךלש

.

4

ידכ

ריתסהל

תא

ררוב

ןונגסה

,

שקה

לע

ךסמה

וא

קלחה

יפלכ

הטמ

.

5

ידכ

גיצהל

תא

ררוב

תורגסמה

,

קלחה

הלאמש

רחאלו

ןכמ

רחב

תרגסמ

תיביטרוקד

.

6

ידכ

ריתסהל

תא

ררוב

תורגסמה

,

שקה

לע

ךסמ

המלצמה

וא

קלחה

הנימי

.

תדרוה

ימושיי

המלצמ

ןתינ

דירוהל

ימושיי

המלצמ

םניחב

וא

םולשתב

מ

-

Google Play™

וא

תורוקממ

םירחא

.

ינפל

ליחתתש

הדרוהב

,

אדו

שיש

ךל

רוביח

ליעפ

טנרטניאל

,

ףידע

תועצמאב

Wi-Fi®

,

ידכ

ליבגהל

תא

םיבויחה

לע

תרובעת

םינותנ

.

ידכ

דירוהל

ימושיי

המלצמ

1

חתפ

תא

םושיי

המלצמה

.

2

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ןתינ

הדרוהל

.

3

רחב

תא

םושייה

ךנוצרבש

דירוהל

,

לעפו

םאתהב

תוארוהל

תמלשהל

הנקתהה

.

הלעפה

הריהמ

שמתשה

תורדגהב

הלעפהה

הריהמה

ידכ

ליעפהל

תא

המלצמה

רשאכ

ךסמה

לוענ

.

לעפה

דבלב

רחאל

רורגתש

תא

יפלכ

הלעמ

,

תמלצמ

ואידיווה

תלעפומ

בצממ

הניש

.

לעפה

דוכלו

רחאל

רורגתש

תא

יפלכ

הלעמ

,

תמלצמ

סליטסה

תוליעפל

בצממ

הניש

עצבתמו

םוליצ

לש

םולצת

.

76

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

לעפה

טלקהו

טרס

רחאל

רורגתש

תא

יפלכ

הלעמ

,

תמלצמ

ואידיווה

תרזחומ

תוליעפל

בצממ

הניש

הליחתמו

טילקהל

.

יובכ

גוית

םוקימ

גיית

םימולצת

ףסוהו

תא

יטרפ

םוקמה

ובש

תמליצ

םתוא

.

םוליצ

העיגנב

ההז

רוזא

דוקימ

רחאלו

ןכמ

עג

ךסמב

המלצמה

תרזעב

עבצאה

.

הנומתה

םלוצת

דימ

ריסתשכ

תא

עבצאה

ךסמהמ

.

לילצ

רחב

ידכ

ליעפהל

וא

תובכל

תא

לילצ

סירתה

.

ןוסחא

םינותנ

ןתינ

רוחבל

רומשל

תא

םינותנה

סיטרכב

SD

ףלשנ

וא

ןוסחאב

ימינפה

לש

ןקתהה

.

ןוסחא

ימינפ

םימולצת

וא

ינוטרס

ואידיוו

ורמשיי

ןורכיזב

ןקתהה

.

סיטרכ

SD

םימולצת

וא

ינוטרס

ואידיוו

ורמשיי

סיטרכב

ה

-

SD

.

ןוזיא

ןבל

היצקנופ

וז

המיאתמ

תא

ןוזיא

עבצה

םאתהב

יאנתל

הרואתה

.

למס

תרדגה

ןוזיא

ןבלה

ןימז

ךסמב

המלצמה

.

יטמוטוא

ןונווכ

יטמוטוא

לש

ןוזיא

עבצה

יפל

יאנת

הרואתה

.

תרונ

טהל

ןונווכ

ןוזיא

עבצה

םאתהב

יאנתל

הרואת

המימח

,

ןוגכ

הרואת

לש

תורונ

טהל

.

טנצסרואולפ

ןונווכ

לש

ןוזיא

עבצה

תרואתל

ןואינ

.

רוא

םוי

ןונווכ

לש

ןוזיא

עבצה

ימוליצל

ץוח

שמשב

הריהב

.

ןנועמ

ןונווכ

לש

ןוזיא

עבצה

םיימשל

םיננועמ

.

הרדגה

וז

הנימז

קר

בצמב

םוליצ

ינדי

.

תורדגה

תמלצמ

סליטס

ידכ

םיאתהל

תא

תורדגה

תמלצמ

סליטסה

1

לעפה

תא

המלצמה

.

2

ידכ

גיצהל

תא

לכ

תורדגהה

,

שקה

לע

.

3

רחב

תא

הרדגהה

ךנוצרבש

םיאתהל

,

רחאלו

ןכמ

ךורע

התוא

ךנוצרכ

.

הריקס

תיללכ

לש

תורדגה

תמלצמ

סליטסה

היצולוזר

ינפל

םוליצ

הנומתה

,

רחב

ןיב