Sony Xperia E4g - הגדרות מצלמת הווידיאו

background image

הידמיטלומ

םלצ

ינוטרס

ואידיו

םימיאתמש

חולשמל

תועדוהב

הידמיטלומ

.

ןמז

הטלקהה

לש

תינבת

ואידיו

וז

לבגומ

ךכ

יצבוקש

ואידיווה

ומאתוי

תועדוהל

הידמיטלומ

.

תורדגה

הלא

תונימז

קר

בצמב

םוליצ

ינדי

.

םוליצ

ימצע

םוליצה

ימצעה

רשפאמ

ךל

םלצל

ןוטרס

ואידיו

ילבמ

קיזחהל

ןקתהב

.

שמתשה

וב

ידכ

םלצל

םינוטרס

םייתצובק

םהבש

םיעיפומ

םלוכ

,

אלל

אצוי

ןמ

ללכה

.

ןתינ

םג

שמתשהל

תנוכתב

םוליצה

ימצעה

ידכ

עונמל

תודיער

תעב

םוליצ

ינוטרס

ואידיו

.

לעפומ

)

10

נש

('

רדגה

היהשה

לש

10

תוינש

עגרמ

השקהה

לע

ךסמ

המלצמה

דעו

תליחתל

םוליצ

ןוטרס

ואידיווה

.

לעפומ

)

2

נש

('

רדגה

היהשה

לש

2

תוינש

עגרמ

השקהה

לע

ךסמ

המלצמה

דעו

תליחתל

םוליצ

ןוטרס

ואידיווה

.

יובכ

םוליצ

ואידיווה

ליחתמ

דימ

םע

השקהה

לע

ךסמ

המלצמה

.

81

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

Smile Shutter™

)

ואידיו

(

שמתשה

תייצקנופב

Smile Shutter™

ינפל

תטלקה

ואידיו

ידכ

עובקל

הזיאל

גוס

לש

ךויח

המלצמה

ביגת

.

בצמ

דוקימ

תרדגה

דוקימה

תעבוק

הזיא

קלח

לש

ואידיווה

רומא

תויהל

דח

.

רשאכ

דוקימה

יטמוטואה

ףיצרה

לעפומ

,

המלצמה

הכישממ

ןנווכל

תא

דוקימה

ךכ

רוזאהש

אצמנש

תרגסמב

דוקימה

הנבלה

ראשיי

דח

.

דוקימ

יטמוטוא

דיחי

המלצמה

תדקמתמ

תיטמוטוא

אשונב

רחבנה

.

דוקימה

יטמוטואה

ףיצרה

לעפומ

.

יוהיז

םינפ

המלצמה

ההזמ

תיטמוטוא

דע

השימח

םיפוצרפ

םיישונא

,

הלאו

םינמוסמ

תורגסמב

לע

ךסמה

.

המלצמה

תדקמתמ

תיטמוטוא

ףוצרפב

בורקה

רתויב

.

ןתינ

םג

רוחבל

הזיאב

ףוצרפ

דקמתהל

לע

-

ידי

השקה

וילע

ךסמב

.

תעב

השקה

לע

ךסמ

המלצמה

,

תרגסמ

הבוהצ

העיפומ

תנמסמו

תא

םינפה

ורחבנש

םיאצמנשו

דקומב

.

אל

ןתינ

שמתשהל

תנוכתב

יוהיז

םינפה

רובע

לכ

יגוס

תוריז

םוליצה

.

דוקימה

יטמוטואה

ףיצרה

לעפומ

.

בקעמ

רחא

טקייבוא

רשאכ

רחבת

טקייבוא

לע

-

ידי

העיגנ

וב

ךסמב

הגוצתה

המידקמה

,

המלצמה

בוקעת

וירחא

ךרובע

.

הרדגה

וז

הנימז

בצמב

םוליצ

ינדי

דבלב

.

הדידמ

היצקנופ

וז

תעבוק

ןפואב

יטמוטוא

הפישח

תנזואמ

בטיה

לע

-

ידי

תדידמ

תומכ

רואה

הנומתב

ךנוצרבש

םלצל

.

זכרמ

עצבתמ

ןונווכ

הפישח

זכרמל

הנומתה

.

עצוממ

עצבתמ

בושיח

לש

הפישחה

לע

יפ

תומכ

רואה

ריאמש

תא

הנומתה

הלוכ

.

יתדוקנ

עצבתמ

ןונווכ

לש

הפישחה

קלחב

ןטק

דואמ

לש

הנומתה

ךנוצרבש

םלצל

.

הרדגה

וז

הנימז

בצמב

םוליצ

ינדי

דבלב

.

בציימ

ואידיווה

תעב

םוליצ

ואידיו

,

ןכתיי

השקתתש

קיזחהל

תא

ןקתהה

הרוצב

הביצי

.

בציימה

עייסי

ךל

לע

-

ידי

ןוקית

תועונת

תולק

לש

דיה

.

ןופורקימ

רחב

םא

ךנוצרב

טילקהל

תא

תולוק

הביבסה

תעב

םוליצ

ינוטרס

ואידיו

.

הגוצת

המידקמ

ךתורשפאב

רוחבל

גיצהל

הגוצת

המידקמ

לש

ינוטרס

ואידיו

דימ

רחאל

תמליצש

םתוא

.

לעפומ

הגוצתה

המידקמה

לש

ואידיווה

העיפומ

רחאל

תמליצש

ותוא

.

ךורע

ןוטרס

ואידיווה

חתפנ

הכירעל

רחאל

תמליצש

ותוא

.

יובכ

ןוטרס

ואידיווה

רמשנ

רחאל

תמליצש

ותוא

,

אלו

העיפומ

הגוצת

המידקמ

.

קזבמ

שמתשה

תרואתב

קזבמה

ידכ

םלצל

ואידיו

יאנתב

הרואת

םיעורג

וא

רשאכ

תמייק

תרואת

עקר

.

למס

קזבמ

ואידיווה

וניא

ןימז

ךסמב

תמלצמ

ואידיווה

.

םיש

בל

,

םיתעל

תוכיא

ןוטרס

ואידיווה

היהת

הבוט

רתוי

אלל

הרואת

םג

יאנתב

הרואת

םיעורג

.

82

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

לעפומ

יובכ

תריחב

הריז

םוליצל

הנוכתה

'

תריחב

תריז

םוליצ

'

תעייסמ

רידגהל

תוריהמב

תא

המלצמה

םיבצמל

םייתרגש

תועצמאב

תוריז

ואידיו

תותנכותמ

.

המלצמה

עבקת

ךרובע

רפסמ

תורדגה

ידכ

םיאתהל

תא

התלועפ

הריזל

הרחבנש

ידכו

חיטבהל

ןוטרס

תוכיאב

הבוט

לככ

רשפאה

.

יובכ

הנוכתה

'

תריז

םוליצ

'

היובכ

ןתינו

םלצל

ינוטרס

ואידיו

תינדי

.

םוליצ

ךר

שמתשה

םוליצל

ינוטרס

ואידיו

לומ

עקר

לעב

תוידוגינ

הכומנ

.

ףונ

שמתשה

םוליצל

ינוטרס

ואידיו

לש

םיפונ

.

המלצמה

תדקמתמ

םיטקייבואב

םיקחורמ

.

בצמ

הליל

רשאכ

תינבת

וז

תלעפומ

,

תושיגרה

רואל

תרבגומ

.

שמתשה

תוביבסב

ןהבש

יאנת

הרואת

םיעורג

.

ימוליצ

ואידיו

לש

םימצע

םיאצמנה

העונתב

הריהמ

םילולע

תויהל

םישטשוטמ

.

קזחה

המלצמב

תוביציב

,

וא

שמתשה

הכימתב

.

הבכ

תא

בצמ

הליל

רשאכ

יאנת

הרואתה

םיבוט

,

ידכ

רפשל

תא

התוכיא

ואידיוו

.

ףוח

םי

שמתשה

םוליצל

ינוטרס

ואידיו

לש

תוריז

םוליצ

לע

םוח

םיה

וא

ףוח

םגאה

.

גלש

שמתשה

תוביבסב

תוראומ

ידכ

ענמיהל

םוליצמ

םינוטרס

תפישחב

רתי

.

טרופס

שמתשה

םוליצל

םינוטרס

לש

םיטקייבוא

םיאצמנש

העונתב

הריהמ

.

ןמז

הפישח

רצק

רתוי

רעזממ

תא

שוטשטה

עבונה

העונתמ

.

הביסמ

שמתשה

םוליצל

םינוטרס

ךותב

םינבמ

יאנתב

הרואת

השלח

.

תרדגהב

תריז

םוליצ

וז

,

המלצמה

תמלצמ

תרואת

עקר

תימינפ

וא

רוא

תורנ

.

ימוליצ

ואידיו

לש

םימצע

םיאצמנה

העונתב

הריהמ

םילולע

תויהל

םישטשוטמ

.

קזחה

המלצמב

תוביציב

,

וא

שמתשה

הכימתב

.

הרדגה

וז

הנימז

קר

בצמב

םוליצ

ינדי

.

83

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

םובלאב

תגצה

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

שמתשה

םושייב

'

םובלא

'

ידכ

גיצהל

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

תמליצש

תרזעב

המלצמה

,

וא

ידכ

גיצהל

ןכות

המוד

תרמשש

ןקתהב

ךלש

.

לכ

םימולצתה

ינוטרסו