Sony Xperia E4g - הגדרות מצלמת סטילס

background image

תויצולוזרה

תוירשפאה

תורדגההו

תונושה

לש

סחי

הבוג

-

בחור

.

םולצת

היצולוזרב

ההובג

רתוי

ספות

םוקמ

בר

רתוי

ןורכיזב

.

5MP

77

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

2560

×

1920

)

4:3

(

היצולוזר

לש

5

הגמ

-

לסקיפ

םע

סחי

הבוג

-

בחור

לש

4:3

.

םיאתמ

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

םניאש

ילעב

ךסמ

בחר

וא

סיפדהל

היצולוזרב

ההובג

.

3MP

2560

×

1440

)

16:9

(

היצולוזר

לש

3

הגמ

-

לסקיפ

םע

סחי

הבוג

-

בחור

לש

16:9

.

םיאתמ

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

ילעב

ךסמ

בחר

.

2MP

1920

×

1088

)

16:9

(

היצולוזר

לש

2

הגמ

-

לסקיפ

םע

סחי

הבוג

-

בחור

לש

16:9

.

םיאתמ

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

ילעב

ךסמ

בחר

.

2MP

1600

×

1200

)

4:3

(

היצולוזר

לש

2

הגמ

-

לסקיפ

םע

סחי

הבוג

-

בחור

לש

4:3

.

םיאתמ

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

םניאש

ילעב

ךסמ

בחר

וא

סיפדהל

היצולוזרב

ההובג

.

VGA

640

×

480

)

4:3

(

תינבת

VGA

םע

סחי

הבוג

-

בחור

לש

4:3

.

הרדגה

וז

הנימז

קר

בצמב

םוליצ

ינדי

.

םוליצ

ימצע

םוליצה

ימצעה

רשפאמ

ךל

םלצל

הנומת

ילב

קיזחהל

תא

ןקתהה

.

שמתשה

היצקנופב

וז

ךרוצל

םוליצ

ןקויד

ימצע

,

וא

םימולצת

םייתצובק

,

ידכ

רשפאל

םלוכל

ללכיהל

הנומתב

.

ןתינ

םג

שמתשהל

תייצקנופב

םוליצה

ימצעה

ידכ

עונמל

תא

תדיער

המלצמה

תעב

םוליצה

.

לעפומ

)

10

נש

('

תרדגה

היהשה

לש

10

תוינש

עגרמ

הציחלה

לע

ךסמ

המלצמה

דעו

םוליצל

הנומתה

.

לעפומ

)

2

נש

('

תרדגה

היהשה

לש

2

תוינש

עגרמ

הציחלה

לע

ךסמ

המלצמה

דעו

םוליצל

הנומתה

.

יובכ

הנומתה

םלוצת

דימ

םע

הציחלה

לע

ךסמ

המלצמה

.

Smile Shutter™

שמתשה

היצקנופב

Smile Shutter™

ינפל

םוליצה

ידכ

עובקל

הזיאל

גוס

לש

ךויח

המלצמה

ביגת

.

בצמ

דוקימ

דוקימה

עבוק

הזיא

קלח

לש

םולצתה

רומא

תויהל

דח

.

רשאכ

דוקימה

יטמוטואה

ףיצרה

לעפומ

,

המלצמה

הכישממ

ןנווכל

תא

דוקימה

ךכ

רוזאהש

אצמנש

תרגסמב

דוקימה

תינועבצה

ראשיי

דח

.

דוקימ

יטמוטוא

דיחי

המלצמה

תדקמתמ

תיטמוטוא

אשונב

רחבנה

.

דוקימה

יטמוטואה

ףיצרה

לעפומ

.

עג

העיגנ

הכורא

ךסמב

המלצמה

,

דע

עבצש

תרגסמ

דוקימה

ךופהי

בוהצמ

לוחכל

,

ידכ

ןייצל

תא

תליענ

דוקימה

.

המלצמה

םלצת

רשאכ

ררחשת

תא

עבצאה

.

יוהיז

םינפ

המלצמה

ההזמ

תיטמוטוא

דע

השימח

םיפוצרפ

םיישונא

,

הלאו

םינמוסמ

תורגסמב

לע

ךסמה

.

המלצמה

תדקמתמ

תיטמוטוא

ףוצרפב

בורקה

רתויב

.

ןתינ

םג

רוחבל

הזיאב

ףוצרפ

דקמתהל

לע

-

ידי

השקה

וילע

ךסמב

.

תעב

השקה

לע

ךסמ

המלצמה

,

תרגסמ

הלוחכ

העיפומ

תנמסמו

תא

םינפה

ורחבנש

םיאצמנשו

דקומב

.

אל

ןתינ

שמתשהל

תנוכתב

יוהיז

םינפה

רובע

לכ

יגוס

תוריז

םוליצה

.

דוקימה

יטמוטואה

ףיצרה

לעפומ

.

דוקימ

העיגנב

עג

רוזאב

םיוסמ

ךסמב

המלצמה

ידכ

רידגהל

תא

רוזא

דוקימה

.

דוקימה

יטמוטואה

ףיצרה

יובכ

.

עג

העיגנ

הכורא

ךסמב

המלצמה

,

דע

עבצש

תרגסמ

דוקימה

ךופהי

בוהצמ

לוחכל

,

ידכ

ןייצל

תא

תליענ

דוקימה

.

המלצמה

םלצת

רשאכ

ררחשת

תא

עבצאה

.

בקעמ

רחא

טקייבוא

רשאכ

רחבת

טקייבוא

לע

-

ידי

העיגנ

וב

ךסמב

הגוצתה

המידקמה

,

המלצמה

בוקעת

וירחא

ךרובע

.

הרדגה

וז

הנימז

קר

בצמב

םוליצ

ינדי

.

78

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

HDR

שמתשה

הרדגהב

HDR

)

High Dynamic Range

(

ידכ

םלצל

לומ

רוא

קזח

וא

יאנתב

תוידוגינ

ההובג

.

הנוכתה

HDR

הצפמ

לע

ןדבוא

םיטרפ

תעייסמו

קיפהל

הנומת

הגיצמש

בטיה

םירוזא

םיכושח

םיראומו

דחאכ

.

הרדגה

וז

הנימז

בצמב

םוליצ

ינדי

דבלב

.

ISO

ךתורשפאב

תיחפהל

שוטשט

הנומתב

,

םרגנש

האצותכ

םוליצמ

םיאנתב

םיכושח

וא

הזוזת

לש

אשונ

םוליצה

,

לע

-

ידי

תרבגה

תושיגר

ISO

.

יטמוטוא

תרדגה

תושיגר

ISO

ןפואב

יטמוטוא

.

100

תרדגה

תושיגר

ISO

ל

-

100

.

200

תרדגה

תושיגר

ISO

ל

-

200

.

400

תרדגה

תושיגר

ISO

ל

-

400

.

800

תרדגה

תושיגר

ISO

ל

-

800

.

1600

תרדגה

תושיגר

ה

-

ISO

ל

-

1600

.

הרדגה

וז

הנימז

קר

בצמב

הדיכל

ינדי

.

הדידמ

היצקנופ

וז

תעבוק

ןפואב

יטמוטוא

הפישח

תנזואמ

בטיה

לע

-

ידי

תדידמ

תומכ

רואה

הנומתב

ךנוצרבש

םלצל

.

זכרמ

עצבתמ

ןונווכ

הפישח

זכרמל

הנומתה

.

עצוממ

עצבתמ

בושיח

לש

הפישחה

לע

יפ

תומכ

רואה

ריאמש

תא

הנומתה

הלוכ

.

יתדוקנ

עצבתמ

ןונווכ

לש

הפישחה

קלחב

ןטק

דואמ

לש

הנומתה

ךנוצרבש

םלצל

.

הרדגה

וז

הנימז

בצמב

םוליצ

ינדי

דבלב

.

בציימ

הנומתה

ןכתיי

השקתתש

קיזחהל

תא

ןופלטה

ביצי

תעב

םוליצ

ןקתהה

.

בציימה

עייסי

ךל

לע

-

ידי

ןוקית

תועונת

תולק

לש

דיה

.

הרדגה

וז

הנימז

בצמב

םוליצ

ינדי

דבלב

.

הגוצת

המידקמ

ךתורשפאב

רוחבל

גיצהל

הגוצת

המידקמ

לש

םימולצת

וא

ינוטרס

ואידיו

דיימ

רחאל

תמליצש

םתוא

.

יתלב

לבגומ

הגוצתה

המידקמה

לש

םולצתה

וא

ןוטרס

ואדיווה

העיפומ

רחאל

תמליצש

םתוא

.

5

תוינש

הגוצתה

המידקמה

לש

םולצתה

וא

ןוטרס

ואדיווה

העיפומ

ךשמל

5

תוינש

רחאל

תמליצש

םתוא

.

3

תוינש

הגוצתה

המידקמה

לש

םולצתה

וא

ןוטרס

ואדיווה

העיפומ

ךשמל

3

תוינש

רחאל

תמליצש

םתוא

.

ךורע

79

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

םולצתה

וא

ןוטרס

ואדיווה

םיחתפנ

הכירעל

רחאל

תמליצש

םתוא

.

יובכ

םולצתה

וא

ןוטרס

ואדיווה

םירמשנ

העיפומ

רחאל

תמליצש

םתוא

,

אלו

העיפומ

הגוצת

המידקמ

.

םושיר

םינפ

לכות

םושרל

םינפ

תועצמאב

םושיי

המלצמה

ךכ

ךסמש

הגוצתה

המידקמה

דקמתי

ןפואב

יטמוטוא

םינפב

הלא

רשאכ

םה

ועיפוי

ךסמב

הגוצתה

המידקמה

.

קזבמ

שמתשה

קזבמב

ידכ

םלצל

יאנתב

הרואת

םיעורג

וא

רשאכ

תמייק

הרואת

תירוחא

.

תויורשפאה

תואבה

תונימז

תעב

השקה

לע

למס

קזבמה

ךסמב

המלצמה

:

יטמוטוא

המלצמה

תעבוק

ןפואב

יטמוטוא

םא

יאנת

הרואתה

םישרוד

שומיש

קזבמב

.

קזבמ

יולימ

שמתשה

הרדגהב

וז

רשאכ

עקרה

ריהב

רתוי

טקייבואהמ

םלוצמה

.

הרדגה

וז

הריסמ

םולצתהמ

םיללצ

םיהכ

יתלב

םייוצר

.

תתחפה

םייניע

תומודא

תתחפה

עבצ

םודא

םייניעב

תעב

םוליצה

.

יובכ

קזבמה

יובכ

.

םיתעל

תוכיא

םולצתה

היושע

תויהל

הבוט

רתוי

אלל

קזבמ

,

םג

םא

יאנת

הרואתה

םיעורג

.

םוליצ

תונומת

תובוט

אלל

קזבמה

בייחמ

די

הביצי

.

ידכ

עונמל

םימולצת

םישטשוטמ

,

שמתשה

רמייטב

םוליצה

ימצעה

.

סנפ

תעב

םוליצ

םימולצת

,

קלדנ

סנפ

וא

רוא

המלצמה

.

תריחב

הריז

םוליצל

שמתשה

הנוכתב

'

תריחב

תריז

םוליצ

'

ידכ

רידגהל

תא

המלצמה

תוריהמב

יבצמל

םוליצ

םייתרגש

תועצמאב

תוריז

םוליצ

תותנכותמ

.

המלצמה

עבקת

ךרובע

רפסמ

תורדגה

ידכ

םיאתהל

תא

התלועפ

הריזל

הרחבנש

ידכו

חיטבהל

םולצת

תוכיאב

תיבטימ

.

יובכ

תנוכת

'

תריחב

תריז

םוליצ

'

היובכ

ךתורשפאבו

םלצל

םימולצת

ןפואב

ינדי

.

רוע

ךר

םלצ

םימולצת

לש

םינפ

תועצמאב

טקפא

יפוי

רפושמ

.

םוליצ

ךר

שמתשה

םוליצל

םימולצת

לע

עקר

לעב

תוידוגינ

הכומנ

.

תתחפה

שוטשט

העונת

שמתשה

הנוכתב

וז

רועזמל

תדיער

המלצמה

תעב

םוליצ

תריז

םוליצ

הכושח

ידמל

.

ףונ

שמתשה

רובע

ימולצת

ףונ

.

המלצמה

תדקמתמ

םיטקייבואב

םיקחורמ

.

HDR

םע

ןוקית

הרואת

תירוחא

שמתשה

ידכ

רפשל

תא

תמר

טוריפה

תונומתב

םע

תויודוגינ

ההובג

.

תייצקנופ

ןוקית

הרואתה

תירוחאה

תחתנמ

תא

הנומתה

תננווכמו

התוא

ןפואב

יטמוטוא

,

ידכ

לבקתש

הנומת

תמלשומ

.

ןקויד

הלילב

שמתשה

בצמב

הז

םוליצל

ימולצת

ןקויד

םימלוצמה

הלילב

וא

הביבסב

לש

הרואת

השלח

.

בקע

ןמז

הפישח

ךשוממ

,

שי

קיזחהל

תא

המלצמה

איהשכ

הביצי

וא

החינהל

לע

חטשמ

ביצי

.

תריז

םוליצ

הלילב

שמתשה

בצמב

הז

םוליצל

םימולצת

הלילב

וא

הביבסב

לש

הרואת

השולק

.

בקע

ןמז

הפישח

ךשוממ

,

שי

קיזחהל

תא

המלצמה

איהשכ

הביצי

וא

החינהל

לע

חטשמ

ביצי

.

םוליצ

ךשוחב

אלל

ךרוצ

הבוצחב

שמתשה

םוליצל

םימולצת

יאנתב

הרואת

השלח

,

המלצמהשכ

תקזחומ

דיב

,

םע

תתחפה

שער

שוטשטו

.

תושיגר

ההובג

שמתשה

םוליצל

םימולצת

אלל

קזבמ

יאנתב

הרואת

השלח

.

תיחפמ

תא

שוטשטה

.

ןוזמ

שמתשה

םוליצל

ימולצת

ןוזמ

עבצב

קהוב

.

ילעב

םייח

80

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

שמתשה

םוליצל

םימולצת

לש

לעב

םייחה

ךלש

.

תיחפמ

שוטשט

םייניעו

תומודא

.

ףוח

םי

שמתשה

םוליצל

םימולצת

תוריזב

םוליצ

לע

םוח

םיה

וא

ףוח

םגאה

.

גלש

שמתשה

תוביבסב

תוראומ

ידכ

ענמיהל

םוליצמ

םימולצת

תפישחב

רתי

.

הביסמ

שמתשה

םוליצל

םימולצת

ךותב

םינבמ

יאנתב

הרואת

השלח

.

תרדגהב

תריז

םוליצ

וז

,

המלצמה

תמלצמ

תרואת

עקר

תימינפ

וא

רוא

תורנ

.

בקע

ןמז

הפישח

ךשוממ

,

שי

קיזחהל

תא

המלצמה

איהשכ

הביצי

וא

החינהל

לע

חטשמ

ביצי

.

טרופס

םוליצל

םימצע

העונתב

הריהמ

.

ןמז

הפישח

רצק

רתוי

רעזממ

תא

שוטשטה

עבונה

העונתמ

.

ךמסמ

שמתשה

רובע

םימולצת

לש

טסקט

וא

םירויא

.

הנוכת

וז

הקינעמ

םולצתל

תוידוגינ

תרבגומ

הדחו

רתוי

.

םיקוקיז

שמתשה

םוליצל

םימולצת

לש

םיקוקיז

אולמב

םרדה

.

הרדגה

וז

הנימז

קר

בצמב

םוליצ

ינדי

.

תורדגה

תמלצמ

ואידיווה

ידכ

ןנווכל

תא

תורדגה

תמלצמ

ואדיווה

1

לעפה

תא

המלצמה

.

2

שקה

לע

דחא

ילמסמ

תורדגהה

ךסמבש

.

3

ידכ

גיצהל

תא

לכ

תורדגהה

,

שקה

לע

.

4

שקה

לע

הרדגהה

ךנוצרבש

ןנווכל

עצבו

תא

םייונישה

םייוצרה

.

הריקס

תיללכ

לש

תורדגה

תמלצמ

ואידיווה

תייצולוזר

ואידיו

םאתה

תא

תייצולוזר

ואידיווה

רובע

תוינבת

תונוש

.

HD 1080p

1920

×

1088

)

16:9

(

תינבת

Full HD

)

Full High Definition

(

םע

סחי

הבוג

-

בחור

לש

16:9

.

HD

1280

×

720

)

16:9

(

תינבת

HD

)

High Definition

(

םע

סחי

הבוג

-

בחור

לש

16:9

.

VGA

640

×

480

)

4:3

(

תינבת

VGA

םע

סחי

הבוג

-

בחור

לש

4:3

.

תעדוה