Sony Xperia E4g - שיתוף תוכן עם התקני DLNA Certified™‎‎

background image

DLNA Certified™

ןקתהב

ךלש

תעב

תלעפה

םיצבק

ןקתהמ

DLNA Certified™

רחא

ןקתהב

ךלש

,

ןקתהה

רחאה

דקפתמ

רותב

תרש

.

םילימב

תורחא

,

אוה

ףתשמ

ןכות

תשרב

.

תייצקנופ

ףותישה

ןקתהב

תרשה

תבייח

תויהל

תרשפואמ

ןכו

ןקתהה

קינעהלו

תאשרה

השיג

ןקתהל

.

ףסונב

,

וילע

תויהל

רבוחמ

התואל

תשר

Wi-Fi®

ומכ

ןקתהה

.

ידכ

ליעפהל

העוצר

תפתושמ

ןקתהב

1

אדו

םינקתההש

ךנוצרבש

ףתשל

םמע

םיצבק

םירבוחמ

התואל

תשר

Wi-Fi®

הילאש

רבוחמ

ןקתהה

.

2

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שפח

תא

שקהו

וילע

.

3

רורג

הנימי

תא

הצקה

ילאמשה

לש

ףד

החיתפה

לש

Walkman®

שקהו

לע

םינקתה

.

4

רחב

ןקתהב

ךותמ

תמישר

םינקתהה

םירבוחמה

.

5

ףדפד

תויקיתב

לש

ןקתהה

רבוחמה

רחבו

תא

העוצרה

ךנוצרבש

ליעפהל

.

העוצרה

ליחתת

לועפל

תיטמוטוא

.

92

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ליעפהל

ןוטרס

ואידיו

ףתושמ

ןקתהב

1

אדו

םינקתההש

ךנוצרבש

ףתשל

םמע

םיצבק

םירבוחמ

התואל

תשר

Wi-Fi®

הילאש

רבוחמ

ןקתהה

.

2

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שפח

תא

םיטרס

שקהו

וילע

.

3

רורג

הנימי

תא

הצקה

ילאמשה

לש

ףד

החיתפה

לש

'

םיטרס

'

שקהו

לע

םינקתה

.

4

רחב

ןקתהב

ךותמ

תמישר

םינקתהה

םירבוחמה

.

5

ףדפד

תויקיתב

לש

ןקתהה

רבוחמה

רחבו

תא

ןוטרס

ואידיווה

ךנוצרבש

ליעפהל

.

ידכ

גיצהל

םולצת

ףתושמ

ןקתהב

1

אדו

םינקתההש

ךנוצרבש

ףתשל

םמע

םיצבק

םירבוחמ

התואל

תשר

Wi-Fi®

הילאש

רבוחמ

ןקתהה

.

2

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שפח

תא

םובלא

שקהו

וילע

.

3

רורג

הנימי

תא

הצקה

ילאמשה

לש

ףד

החיתפה

לש

'

םובלא

'

שקהו

לע

םינקתה

.

4

רחב

ןקתהב

ךותמ

תמישר

םינקתהה

םירבוחמה

.

5

ןייע

תויקיתב

לש

ןקתהה

רבוחמה

רחבו

םולצת

ידכ

גיצהל

ותוא

.

תלעפה

םיצבק

ןקתההמ

ךלש

ינקתהב

DLNA Certified™

םרטב

לכות

גיצהל

וא

ליעפהל

יצבוק

הידמ

ןקתההמ

ךלש

ינקתהב

DLNA Certified™

,

ךילע

רידגהל

ףותיש

םיצבק

ןקתהב

ךלש

.

םינקתהה

םמיעש

התא

ףתשמ

ןכות

םיארקנ

ינקתה

חוקל

.

המגודל

,

היזיוולט

,

בשחמ

וא

בשחמ

חול

םידקפתמ

רותב

ינקתה

חוקל

.

ןקתהה

ךלש

לעופ

תרשכ

הידמ

רשאכ

אוה

דימעמ

תא

ןכותה

ולש

תושרל

ינקתה

חוקל

.

רשאכ

התא

רידגמ

ףותיש

םיצבק

ןקתהב

ךלש

,

ךילע

םג

קינעהל

תאשרה

השיג

ינקתהל

חוקל

.

רחאל

תישעש

תאז

,

םינקתה

הלא

םיעיפומ

םינקתהכ

םימושר

.

םינקתה

םיניתממה

תאשרהל

השיג

םימושר

םינקתהכ

םיניתממ

.

ידכ

רידגהל

ףותיש

םיצבק

םע

ינקתה

DLNA Certified™

םירחא

1

רבח

תא

ןקתהה

ךלש

תשרל

Wi-Fi®

.

2

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שפח

תא

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

תרש

הידמ

.

4

ידכ

ליעפהל

תא

היצקנופה

ףתש

הידמ

,

רורג

תא

ןווחמה

.

עיפוי

תרושב

בצמה

.

תעכ

ןקתהה

לוכי

דקפתל

רותב

תרש

הידמ

.

5

רבח

תא

בשחמה

וא

םינקתה

םירחא

התואל

תשר

Wi-Fi®

הילאש

רבוחמ

ןקתהה

ךלש

.

6

עיפומ

יוויח

תרושב

בצמה

לש

ןקתהה

.

חתפ

תא

הארתהה

רדגהו

תואשרה

השיג

לכל

ןקתה

.

תוארוהה

תרדגהל

ףותיש

םיצבק

תועצמאב

DLNA™

תונתשמ

םאתהב

ןקתהל

חוקלה

.

עדימל

ףסונ

,

ןייע

ךירדמב

שמתשמל

לש

ןקתה

חוקלה

.

םא

אל

ןתינ

רבחל

תא

ןקתהה

חוקלל

תשרב

,

אדו

תשרש

ה

-

Wi-Fi®

תלעופ

.

לכות

םג

תשגל

לא

טירפת

תרש

הידמ

תחת

תורדגה

<

תוירושיק

Xperia™

<

תרש

הידמ

.

םא

רוגסת

תא

הגוצתה

לש

תרש

הידמ

,

תייצקנופ

ףותיש

םיצבקה

ךישמת

לועפל

עקרב

.

ידכ

קיספהל

תא

ףותיש

םיצבקה

םע

ינקתה

DLNA Certified™

םירחא

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

תוירושיק

Xperia™

<

תרש

הידמ

שקהו

וילע

.

3

רורג

תא

ןווחמה

דצלש

ףתש

הידמ

הלאמש

.

ידכ

רידגהל

תואשרה

השיג

ןקתהל

ןיתממ

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

תוירושיק

Xperia™

<

תרש

הידמ

שקהו

וילע

.

3

רחב

ןקתהב

המישרהמ

םירישכמ

םיניתממ

.

4

רחב

תמר

תאשרה

השיג

.

ידכ

תונשל

םש

לש

ןקתה

םושר

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

תוירושיק

Xperia™

<

תרש

הידמ

שקהו

וילע

.

3

רחב

ןקתהב

המישרהמ

םירישכמ

םימושר

רחאלו

ןכמ

רחב

הנש

םש

.

4

ןזה

םש

שדח

רובע

ןקתהה

.

93

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

תונשל

תא

תמר

השיגה

לש

ןקתה

םושר

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

תוירושיק

Xperia™

<

תרש

הידמ

שקהו

וילע

.

3

רחב

ןקתהב

המישרהמ

םירישכמ

םימושר

.

4

שקה

לע

הנש

תא

תמר

השיגה

רחבו

תחאב

תויורשפאהמ

.

ידכ

לבקל

הרזע

אשונב

ףותיש

םינכת

םע

ינקתה

DLNA Certified™

םירחא

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

תוירושיק

Xperia™

<

תרש

הידמ

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

.

תלעפה

םיצבק

ןקתהב

דבעמ

הידמ

תילטיגיד