Sony Xperia E4g - הגדרות שמע

background image

םיפדעומה

1

רשאכ

וידרה

לעופ

,

טוונ

לא

ץורעה

ךנוצרבש

רומשל

תמישרב

םיפדעומה

.

2

שקה

לע

.

3

ןזה

םש

רחבו

עבצ

רובע

ץורעה

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

רומש

.

ידכ

ןיזאהל

ץורעל

וידר

ףדעומ

1

שקה

לע

.

2

רחב

תורשפא

.

ידכ

ריסהל

ץורע

תמישרמ

םיטירפה

םיפדעומה

1

רשאכ

וידרה

לעופ

,

טוונ

לא

ץורעה

ךנוצרבש

ריסהל

.

2

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

קחמ

.

תורדגה

עמש

ידכ

רובעל

ןיב

בצמ

לילצ

ונומ

ואירטסו

1

רשאכ

וידרה

לעופ

,

ץחל

לע

.

2

שקה

לע

רשפא

לילצ

ואירטס

.

3

ידכ

רוזחל

ןיזאהלו

וידרל

בצמב

לילצ

ונומ

,

ץחל

לע

שקהו

לע

ץלא

לילצ

ונומ

.

ידכ

רוחבל

תא

רוזא

וידרה

1

רשאכ

וידרה

לעופ

,

ץחל

לע

.

2

שקה

לע

רדגה

רוזא

וידר

.

3

רחב

תורשפא

.

ידכ

ןנווכל

תא

המדמה

1

רשאכ

וידרה

חותפ

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

המדמ

.

3

רחב

תורשפא

.

71

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

המלצמ

םוליצ

םימולצת

תטלקהו

ינוטרס

ואידיו

1

םוז

הלדגה

וא

הנטקה

2

ךסמ

ישאר

לש

המלצמה

3

תגצה

םימולצת

םינוטרסו

4

םלצ

םימולצת

וא

ינוטרס

ואידיו

5

הרזח

בלש

דחא

הרוחא

וא

האיצי

םושיימ

המלצמה

6

הנש

תא

תורדגהה

בצמ

םוליצה

7

לבק

השיג

תורדגהל

ירוציקו

ךרד

לש

המלצמה

8

המלצמ

תימדק

ידכ

םלצל

םולצת

ךסממ

הליענה

1

ידכ

ליעפהל

תא

ךסמה

,

ץחל

הציחל

הרצק

לע

שקמ

הלעפהה

.

2

ידכ

ליעפהל

תא

המלצמה

,

עג

העיגנ

הכורא

ב

-

רורגו

יפלכ

הלעמ

.

3

רחאל

תחיתפ

המלצמה

,

שקה

לע

.

ידכ

םלצל

תועצמאב

העיגנ

ךסמב

1

לעפה

תא

המלצמה

.

2

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

רורג

תא

ןווחמה

דצלש

םוליצ

העיגנב

הנימי

.

4

ןווכ

תא

המלצמה

טקייבואל

םוליצה

יוצרה

.

5

ידכ

ליעפהל

תא

דוקימה

יטמוטואה

,

עג

העיגנ

הכורא

הדוקנב

יהשלכ

ךסמב

.

תרגסמשכ

דוקימה

תכפוה

הלוחכל

,

םרה

תא

עבצאה

ידכ

םלצל

תא

הנומתה

.

ידכ

םלצל

לע

-

ידי

השקה

לע

ןצחל

המלצמה

ךסמבש

1

לעפה

תא

המלצמה

.

2

ןווכ

תא

המלצמה

טקייבואל

םוליצה

יוצרה

.

3

שקה

לע

ןצחל

המלצמה

ךסמבש

.

הנומתה

םלוצת

דימ

ריסתשכ

תא

עבצאה

.

ידכ

םלצל

ןקויד

ימצע

תרזעב

המלצמה

תימדקה

1

לעפה

תא

המלצמה

.

2

שקה

לע

.

3

ידכ

םלצל

תא

םולצתה

,

שקה

לע

ןצחל

המלצמה

לע

ךסמה

.

הנומתה

םלוצת

דימ

ריסתשכ

תא

עבצאה

ךסמהמ

.

ידכ

שמתשהל

קזבמב

לש

תמלצמ

סליטסה

1

רשאכ

המלצמה

החותפ

,

שקה

לע

.

2

רחב

תרדגהב