Sony Xperia E4g - דף פתיחה

background image

תינולחה

הבש

התא

אצמנ

תעכ

.

14

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

רובעל

ךסמל

תיבה

ץחל

לע

.

ידכ

ןייעל

ףדב

החיתפה

תוינולח

ףד

החיתפה

ךתורשפאב

ףיסוהל

תוינולח

תושדח

ףדל

החיתפה

)

דע

עבש

תוינולח

לכל

רתויה

(

קוחמלו

תוינולח

.

לכות

םג

רידגהל

תא

תינולחה

הבש

ךנוצרב

שמתשהל

תינולחכ

תישארה

לש

ףד

החיתפה

.

ידכ

רידגהל

תינולח

רותב

תינולח

תישאר

לש

ףד

החיתפה

1

עג

העיגנ

הכורא

רוזאב

קיר

ב

-

ףד

החיתפה

דע

ןקתההש

טוטרי

.

2

ףרפר

העיגנב

הלאמש

וא

הנימי

ידכ

טוונל

תינולחל

ךנוצרבש

רידגהל

תינולחכ

תישארה

לש

ףד

החיתפה

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הניפב

הנוילעה

לש

תינולחה

.

ידכ

ףיסוהל

תינולח

ףדל

החיתפה

1

עג

העיגנ

הכורא

רוזאב

קיר

ב

-

ףד

החיתפה

דע

ןקתההש

טוטרי

.

2

ףרפר

הלאמש

וא

הנימי

ידכ

ןייעל

תוינולחב

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

15

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

קוחמל

תינולח

ףדב

החיתפה

1

עג

העיגנ

הכורא

רוזאב

קיר

ב

-

ףד

החיתפה

דע

ןקתההש

טוטרי

.

2

ףדפד

הלאמש

וא

הנימי

ידכ

עיגהל

תינולחל

ךנוצרבש

קוחמל

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

ךסמ

םימושיי

ךסמ

םימושייה

,

ותואש

ןתינ

חותפל

ףדמ

החיתפה

,

ליכמ

תא

םימושייה

ונקתוהש

שארמ

ןקתהב

ןכו

תא

םימושייה

תדרוהש

.

ידכ

גיצהל

תא

לכ

םימושייה

ךסמב

םימושייה

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

עג

ףורפרב

הלאמש

וא

הנימי

לע

ךסמ

םימושייה

.

ידכ

חותפל

םושיי

ךסממ

םימושייה

עג

ףורפרב

הלאמש

וא

הנימי

ידכ

רתאל

תא

םושייה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

םושייה

.

ידכ

חותפל

תא

טירפת

ךסמ

םימושייה

רשאכ

ךסמ

םימושייה

חותפ

,

רורג

תא

הצקה

ילאמשה

לש

ךסמה

דצל

ןימי

.

ידכ

זיזהל

םושיי

ךסמב

םימושייה

1

ידכ

חותפל

תא

טירפת

ךסמ

םימושייה

,

רורג

תא

הצקה

ילאמשה

לש

ךסמ

םימושייה

דצל

ןימי

.

2

אדו

יכ

רדס

ילשמ

רחבנ

תחת

גצה

םימושיי

.

3

עג

העיגנ

הכורא

םושייב

דע

אוהש

גצוי

הלדגהב

ןקתההו

טוטרי

,

רחאלו

ןכמ

רורג

ותוא

לא

םוקימה

שדחה

.

ידכ

ףיסוהל

ףדל

החיתפה

רוציק

ךרד

םושייל

1

ךותמ

ךסמ

םימושייה

,

עג

העיגנ

הכורא

למסב

םושיי

דע

ךסמהש

טוטרי

,

רחאלו

ןכמ

רורג

תא

למסה

קלחל

ןוילעה

לש

ךסמה

.

ףד

החיתפה

חתפיי

.

2

רורג

תא

למסה

םוקימל

יוצרה

ףדב

החיתפה

רחאלו

ןכמ

ררחש

תא

עבצאה

.

ידכ

רדסל

םימושיי

ךסמב

םימושייה

1

ידכ

חותפל

תא

טירפת

ךסמ

םימושייה

,

רורג

תא

הצקה

ילאמשה

לש

ךסמ

םימושייה

הנימי

.

2

רחב

תא

תורשפאה

היוצרה

תחת

גצה

םימושיי

.

ידכ

שפחל

םושיי

ךסממ

םימושייה

1

ידכ

חותפל

תא

טירפת

ךסמ

םימושייה

,

רורג

תא

הצקה

ילאמשה

לש

ךסמ

םימושייה

דצל

ןימי

.

2

שקה

לע

שפח