Sony Xperia E4g - יישומונים

background image

םינומושיי

םינומושיי

םה

םימושיי

םינטק

ןתינש

שמתשהל

םהב

תורישי

ףדב

החיתפה

.

םה

םילעופ

םג

ירוציקכ

ךרד

.

המגודל

,

ןומושייה

'

גזמ

ריווא

'

רשפאמ

תוארל

ינותנ

גזמ

ריווא

םייסיסב

תורישי

ףדב

החיתפה

.

ךא

רשאכ

שיקת

לע

ןומושייה

,

םושיי

גזמ

ריוואה

אלמה

חתפיי

.

לכות

דירוהל

םינומושיי

םיפסונ

מ

-

Google

Play™

.

18

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ףיסוהל

ןומושיי

ףדל

החיתפה

1

עג

העיגנ

הכורא

רוזאב

קיר

ףדב

החיתפה

דע

ןקתההש

ליחתמ

טוטרל

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

םינומושיי

.

2

רתא

תא

ןומושייה

ךנוצרבש

ףיסוהל

שקהו

וילע

.

ידכ

תונשל

לדוג

לש

ןומושיי

1

עג

העיגנ

הכורא

ןומושייב

,

דע

טירפהש

גצוי

הלדגהב

ןקתההו

טוטרי

רחאלו

ןכמ

ררחש

תא

ןומושייה

.

םא

ןתינ

תונשל

תא

לדוג

ןומושייה

,

המגודל

ןומושייה

'

חול

הנש

,'

ועיפוי

תרגסמ

תשגדומ

תודוקנו

יוניש

לדוג

.

2

רורג

תא

תודוקנה

יפלכ

םינפ

וא

יפלכ

ץוח

ידכ

ץווכל

וא

ביחרהל

תא

ןומושייה

.

3

ידכ

רשאל

תא

לדוגה

שדחה

לש

ןומושייה

,

שקה

םוקמב

והשלכ

ב

-

ףד

החיתפה

.

ידכ

זיזהל

ןומושיי

עג

העיגנ

הכורא

ןומושייב

דע

אוהש

גצוי

הלדגהב

ןקתההו

טוטרי

,

רחאלו

ןכמ

רורג

ותוא

לא

םוקימה

שדחה

.

ידכ

ריסהל

ןומושיי

עג

העיגנ

הכורא

ןומושייב

דע

אוהש

גצוי

הלדגהב

ןקתההו

טוטרי

,

רחאלו

ןכמ

רורג

תא

ןומושייה

לא

קלחב

ןוילעה

לש

ךסמה

.

ירוציק

ךרד

תויקיתו

שמתשה

ירוציקב

ךרד

תויקיתבו

ידכ

להנל

תא

םימושייה

ךלש

רומשלו

לע

רדסה

ףדב

החיתפה

.

1

חתפ

םושיי

תועצמאב

רוציק

ךרד

2

חתפ

הייקית

הליכמש

םימושיי

ידכ

ףיסוהל

רוציק

ךרד

לש

םושיי

ףדל

החיתפה

1

עג

העיגנ

הכורא

רוזאב

קיר

ב

-

ףד

החיתפה

דע

ןקתההש

טוטרי

טירפתו

המאתהה

תישיאה

עיפוי

.

2

טירפתב

המאתהה

תישיאה

,

שקה

לע

םימושיי

.

3

לולג

תמישרב

םימושייה

רחבו

םושיי

.

םימושייה

ורחבנש

ופסוותי

לא

ףד

החיתפה

.

ןיפולחל

,

בלשב

3

,

לכות

שיקהל

לע

ירוציק

ךרד

רחאלו

ןכמ

רוחבל

םושיי

ךותמ

המישרה

הנימזה

.

םא

שמתשת

הטישב

וז

תפסוהל

ירוציק

ךרד

,

קלח

םימושייהמ

םינימזה

ורשפאי

ךל

ףיסוהל