Sony Xperia E4g - יישומים קטנים

background image

םיירוטאינימ

םילעופש

לעמ

םימושיי

םירחא

ותואב

ךסמ

,

ידכ

רשפאל

יוביר

תומישמ

.

המגודל

,

לכות

גיצהל

ףד

טנרטניא

חותפ

,

םע

םיטרפ

לע

ירעש

ןיפילח

לש

תועבטמ

,

רחאלו

ןכמ

חותפל

תא

םושייה

ןטקה

'

ןובשחמ

'

וילעמ

ידכ

עצבל

םיבושיח

.

לכות

תשגל

םימושייל

םינטקה

ךרד

לגרס

םיפדעומה

.

ידכ

דירוהל

םימושיי

םינטק

,

רובע

לא

Google Play™

.

ידכ

חותפל

םושיי

ןטק

1

ידכ

גיצהל

תא

לגרס

םיפדעומה

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

םושייה

ןטקה

ךנוצרבש

חותפל

.

ךתורשפאב

חותפל

המכ

םימושיי

םינטק

וב

-

תינמז

.

17

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

רוגסל

םושיי

ןטק

שקה

לע

ןולחב

םימושייה

םינטקה

.

ידכ

דירוהל

םושיי

ןטק

1

ךותמ

לגרס

םיפדעומה

,

שקה

לע

,

רחאל

ןכמ

שקה

לע

שקהו

לע

.

2

שפח

תא

םושייה

ןטקה

ךנוצרבש

דירוהל

רחאלו

ןכמ

לעפ

םאתהב

תוארוהל

הדרוהל

תמלשהלו

הנקתהה

.

ידכ

זיזהל

םושיי

ןטק

רשאכ

םושייה

ןטקה

חתפנ

,

עג

העיגנ

הכורא

הניפב

תילאמשה

הנוילעה

ולש

רחאלו

ןכמ

רבעה

ותוא

םוקימל

יוצרה

.

ידכ

רעזמל

םושיי

ןטק

רשאכ

םושייה

ןטקה

חתפנ

,

עג

העיגנ

הכורא

הניפב

תילאמשה

הנוילעה

ולש

רחאלו

ןכמ

רורג

ותוא

הצקל

ינמיה

וא

הצקל

ןותחתה

לש

ךסמה

.

ידכ

רדסל

שדחמ

תא

םימושייה

םינטקה

לגרסב

םיפדעומה

עג

העיגנ

הכורא

םושייב

ןטק

רורגו

ותוא

םוקימל

יוצרה

.

ידכ

ריסהל

םושיי

ןטק

לגרסמ

םיפדעומה

1

עג

העיגנ

הכורא

םושייב

ןטק

,

רחאלו

ןכמ

רורג

ותוא

לא

.

2

שקה

לע

רושיא

.

ידכ

רזחשל

םושיי

ןטק

רסוהש

רבעב

1

חתפ

תא

לגרס

םיפדעומה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

עג

העיגנ

הכורא

םושייב

ןטקה

ךנוצרבש

רזחשל

רחאלו

ןכמ

רורג

ותוא

לגרסל

םיפדעומה

.

ידכ

ףיסוהל

ןומושיי

רותב

םימושיי

םינטק

1

ידכ

גיצהל

תא

לגרס

םיפדעומה

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

<

<

.

3

רחב

ןומושיי

.

4

ןזה

םש

ןומושייל

,

םא

הצרת

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רושיא

.