Sony Xperia E4g - שימוש במסך המגע

background image

תילאוטריווה

.

העיגנ

הכורא

זזה

טירפ

.

לעפה

טירפת

יפיצפס

טירפל

.

לעפה

בצמ

הריחב

,

המגודל

,

ידכ

רוחבל

המכ

םיטירפ

המישרמ

.

12

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

הטיבצ

הקחרהו

לדגה

וא

ןטקה

ףד

טנרטניא

,

םולצת

וא

הפמ

.

הקלחה

לולג

הלעמל

וא

הטמל

המישרב

.

לולג

הלאמש

וא

הנימי

,

המגודל

,

ןיב

תוינולח

לש

ףד

החיתפה

.

13

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

העיגנ

ףורפרב

לולג

תוריהמב

,

המגודל

,

המישרב

וא

ףדב

טנרטניא

.

לכות

קיספהל

תא

תעונת

הלילגה

לע

-

ידי

השקה

לע

ךסמה

.

הליענ

לוטיבו

הליענ

לש

ךסמה

ןקתההשכ

לעופ

אלו

תועצבתמ

וב

תולועפ

ךשמל

קרפ

ןמז

רדגוהש

,

ךסמה

ךישחמ

ידכ

ךוסחל

תייגרנאב

הללוס

,

לעננו

ןפואב

יטמוטוא

.

הליענ

וז

תענומ

עוציב

תולועפ

אל

תויוצר

ךסמב

עגמה

רשאכ

ךניא

שמתשמ

וב

.

דמעמב

תשיכר

רישכמה

,

רבכ

תרדגומ

תליענ

ךסמ

תיסיסב

דגנכ

הקלחה

.

םילימב

תורחא

,

ךילע

קילחהל

הלעמל

וא

הטמל

ךסמב

ידכ

לטבל

תא

ותליענ

.

רחואמ

רתוי

לכות

תונשל

תא

תורדגה

החטבאה

ףיסוהלו

יגוס

תוליענ

םירחא

.

האר

תליענ

ךסמ

ףדב

37

.

ידכ

ליעפהל

תא

ךסמה

ץחל

הציחל

הרצק

לע

שקמ

הלעפהה

.

ידכ

לוענל

תא

ךסמה

רשאכ

ךסמה

ליעפ

,

ץחל

הציחל

הרצק

לע

שקמ

הלעפהה

.

ףד

החיתפ

ףד

החיתפה

אוה

תדוקנ

הלחתהה

שומישל

ןקתהב

.

אוה

המוד

ןחלושל

הדובעה

לש

בשחמ

.

ףד

החיתפה

לוכי

ליכהל

דע

עבש

תוינולח

,

תושרפתמש

רבעמ

בחורל

הגוצתה

לש

ךסמ

ליגר

.

רפסמ