Sony Xperia E4g - הפעל והגדר מחדש את ההתקן שלך

background image

תורדגהל

ןרציה

תוירוקמה

.

םיתעל

הלועפ

וז

תשרדנ

,

םא

ןקתהה

קיספמ

לועפל

יוארכ

,

ךא

םיש

בל

םאש

ךנוצרב

רומשל

לע

םינותנ

םיבושח

םהשלכ

,

הליחת

ךילע

תובגל

םתוא

סיטרכב

ןורכיז

וא

ןורכיזב

ינוציח

רחא

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

האר

יוביג

רוזחשו

לש

ןכות

דומעב

111

.

םא

ןקתהה

וניא

קלדנ

וא

םא

ךנוצרב

ספאל

תא

תנכות

ןקתהה

,

ךתורשפאב

שמתשהל

ב

-

Xperia™

Companion

ןוקיתל

ןקתהה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

שומישה

ב

-

Xperia™ Companion

,

האר

ילכ

בשחמ

.

תמרשכ

הניעטה

לש

הללוסה

הכומנ

,

הלעפה

שדחמ

לש

ןקתהה

הלולע

לשכיהל

.

רבח

תא

ןקתהה

ןעטמל

הסנו

בוש

ליעפהל

שדחמ

.

ידכ

תופכל

הלעפה

שדחמ

לש

ןקתהה

1

ץחל

הציחל

הכורא

לע

שקמ

הלעפהה

.

2

טירפתב

חתפנש

,

שקה

לע

לעפה

שדחמ

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רושיא

רושיאל

.

ןקתהה

לעפומ

שדחמ

תיטמוטוא

.

תפיכא

יוביכ

לש

ןקתהה

1

רסה

תא

יוסיכה

ירוחאה

.

2

שמתשה

הצקב

לש

טע

וא

ץפח

המוד

ידכ

ץוחלל

לע

ןצחל

OFF

.

ןיא

שמתשהל

םיצפחב

םידח

ידמ

,

םילולעש

םורגל

קזנ

ןצחלל

OFF

.

ידכ

עצבל

סופיא

ינותנל

ןרציה

ידכ

עונמל

קזנ

יתלב

ךיפה

ןקתהל

,

לא

ליעפת

ותוא

שדחמ

רשאכ

ךילהת

סופיא

עצבתמ

.

114

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

1

ינפל

ליחתתש

,

דפקה

תובגל

םינותנ

םיבושח

םירמשנה

ןורכיזב

ימינפה

לש

ןקתהה

סיטרכב

ןורכיז

וא

ןורכיזב

ינוציח

רחא

.

2

מ

-

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

למס

ךסמ

םימושייה

.

3

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

יוביג

סופיאו

<

רוזחש

תורדגה

ןרצי

שקהו

וילע

.

4

ידכ

קוחמל

עדימ

,

ןוגכ

תונומת

הקיזומו

ןוסחאהמ

ימינפה

,

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

קחמ

תא

ןוסחאה

ימינפה

.

5

שקה

לע

סופיא

ןופלט

.

6

תעב

ךרוצה

,

טטרש

תא

תינבת

רורחש

תליענ

ךסמה

,

וא

ןזה

תא

תמסיס

רורחש

תליענ

ךסמה

וא

דוק

ה

-

PIN

,

ידכ

ךישמהל

.

7

ידכ

רשאל

,

שקה

לע

קחמ

לכה

.

ןקתהה

אל

רוזחי

תסריגל

הנכות

תמדקומ

רתוי

לש

Android™

ןמזב

עוציב

סופיא

ינותנל

ןרציה

.

םא

תחכש

תא

תמסיס

רורחש

תליענ

ךסמה

,

ה

-

PIN

וא

תינבתה

,

לכות

שמתשהל

תנוכתב

ןוקית

ןקתהה

םושייב

Xperia™ Companion

ידכ

קוחמל

תא

תבכש

תוחיטבה

.

ךילע

קפסל

תא

יטרפ

תורבחתהה

ןובשחל

Google

ידכ

עצבל

תא

הלועפה

וזה

.

םע

תלעפה

תנוכת

ןוקיתה

,

התא

ןיקתמ

שדחמ

תא

הנכותה

ןקתהב

ךילהתבו

הז

התא

לולע

דבאל

קלח

םינותנהמ

םיישיאה

ךלש

.

ידכ

ןקתל

תא

תנכות

ה

ןקת

תועצמאב

Xperia™ Companion

ינפל

עוציב

ןוקית

הנכות

,

אדוו

יכ

ךנה

ריכמ

תא

יטרפ

ןובשח

Google™

ךלש

.

םאתהב

תורדגהל

החטבאה

ךלש

,

ןכתיי

ךרטצתש

ןיזהל

םתוא

לע

תנמ

ליעפהל

תא

ןקתהה

רחאל

ןוקית

הנכות

.

1

אדו

ש

-

Xperia Companion

תנקתומ

בשחמב

ישיאה

וא

בשחמב

גוסמ

Mac

®

.

2

חתפ

תא

הנכותה

Xperia™ Companion

בשחמב

ץחלו

לע

ןוקית

הנכות

ךסמבש

ישארה

.

3

לעפ

יפל

תויחנהה

תועיפומה

ךסמב

הנקתהל

שדחמ

לש

הנכותה

תמלשהלו

ןוקיתה

.

רוזחימ

ןקתהה

שי

ךל

ןקתה

ןשי

חנומש

תיבב

?

המל

אלש

רזחמת

ותוא

?

תודוה

רוזחימ

ןופלטה

ןשיה

,

לכות

רוזעל

ונל

שמתשהל

בוש

םירמוחב

םיביכרבו

ולש

ףסונבו

עייסת

הרימשב

לע

תוכיא

הביבסה

.

תלבקל

םיטרפ

םיפסונ

לע

תויורשפא

רוזחימה

ךרוזאב

,

רקב

תבותכב

www.sonymobile.com/recycle

.

תולבגמ

לע

םיתוריש

תונוכתו

קלח