Sony Xperia E4g - מגבלות על שירותים ותכונות

background image

םימושייהו

םיראותמה

ךירדמב

הז

יושע

ךירצהל

השיג

טנרטניאל

.

רוביח

טנרטניאל

ןקתההמ

יושע

תויהל

ךורכ

בויחב

רובע

תרבעה

םינותנ

.

רוצ

רשק

םע

קפס

תורישה

יטוחלאה

עדימל

ףסונ

.

תועדוה

תויטפשמ

Sony E2003/E2006/E2053

ךירדמ

שמתשמל

הז

אצוי

רואל

לע

-

ידי

תרבח

Sony Mobile Communications Inc.

וא

הרבחה

תפנוסמה

תימוקמה

,

אלל

לכ

תוירחא

.

תרבח

Sony Mobile Communications Inc.

היושע

עצבל

םירופיש

םייונישו

ךירדמב

שמתשמל

הז

בקע

תואיגש

סופד

,

יא

-

םיקויד

עדימב

םייקה

וא

םירופיש

תוינכותב

ו

/

וא

דויצב

,

לכב

תע

אללו

העדוה

תמדקומ

.

םע

תאז

,

םייונישה

וללה

וללכיי

תורודהמב

תושדחה

לש

ךירדמה

שמתשמל

.

םירויאה

םידעוימ

תורטמל

רואיב

דבלב

אלו

דימת

םה

םיגציימ

קיודמב

תא

ןקתהה

לעופב

.

לכ

תומש

םירצומה

תורבחהו

םירחאה

םירכזנה

תאזב

םה

םינמיס

םיירחסמ

וא

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

לש

םהילעב

המאתהב

.

לכ

ראש

םינמיסה

םיירחסמה

םה

םשוכר

לש

םהילעב

םינושה

.

לכ

תוכז

אלש

הקנעוה

שרופמב

ךמסמב

הז

הרומש

הילעבל

.

רקב

תבותכב

www.sonymobile.com/us/legal

/

תלבקל

עדימ

ףסונ

.

ךירדמה

שמתשמל

יושע

ליכהל

תוינפה

םיתורישל

וא

םימושייל

לש

ידדצ

ג

.'

שומישה

תוינכותב

וא

םיתורישב

וללה

יושע

בייחל

ךתוא

עצבל

המשרה

תדרפנ

לצא

ותוא

קפס

דצ

ישילש

,

ןכתייו

ולוחיש

ךילע

יאנת

שומיש

םיפסונ

.

םימושייב

השיגהש

םהילא

תעצבתמ

ךרד

רתא

טנרטניא

לש

דצ

ישילש

,

אנא

ןייע

יאנתב

שומישה

תוינידמבו

תויטרפה

םייטנוולרה

לש

םירתא

הלא

ינפל

תליחת

שומישה

.

Sony

הניא

תיארחא

הניאו

הברע

תונימזל

וא

םיעוציבל

לש

םירתא

וא

םיתוריש

םיעיצמש

ימרוג

דצ

ישילש

.

ןקתהה

דיינה

ךתושרבש

לוכי

דירוהל

,

ןסחאל

ריבעהלו

יטירפ

ןכות

םיפסונ

,

ןוגכ

םינוטגניר

.

שומישה

יטירפב

ןכות

הלא

יושע

תויהל

לבגומ

וא

רוסא

ףקומ

תויוכז

לש

ידדצ

ג

,'

ללוכ

ךא

אל

קר

תולבגה

ףקותמ

יקוח

תויוכז

םירצוי

םייטנוולר

.

תוירחאה

האלמה

לע

לכ

הדרוה

וא

הרבעה

לש

ןכות

ףסונ

לא

ןקתהה

דיינה

וא

ונממ

הלח

ךילע

דבלב

,

אלו

לע

תרבח

Sony

.

ינפל

שומישה

יטירפב

ןכות

םיפסונ

,

דפקה

אדוול

שומישהש

התאש

ןווכתמ

תושעל

םהב

השרומ

וא

השענ

ןידכ

.

תרבח

Sony

הניא

תיארחא

קוידל

,

תומלשל

וא

תוכיאל

לש

םינכת

םיפסונ

םהשלכ

וא

םינכתל

םירחא

םהשלכ

לש

דצ

ישילש

.

םושב

הרקמ

אל

לוחת

לע

Sony

תובח

ןיגב

שומיש

אל

תואנ

השעתש

יטירפב

ןכות

םיפסונ

וא

יטירפב

ןכות

לש

דצ

ישילש

.

רקב

תבותכב

www.sonymobile.com

תלבקל

עדימ

ףסונ

.

רצומ

הז

ןגומ

לע

-

ידי

תויוכז

ןיינק

ינחור

תומיוסמ

תונקומה

ל

-

Microsoft

.

לח

רוסיא

שמתשהל